Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Fundusze Unijne w Perspektywie 2014-2020 – możliwości pozyskania środków, rodzaje finansowanych działań

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

 

 Korzyści dla uczestników:
- poszerzą wiedzę na temat funduszy strukturalnych oraz najważniejszych zasad przygotowywania i realizacji projektów dofinansowanych z EFS i EFRR,
- nabędą umiejętność wyboru priorytetu właściwego dla danego rodzaju projektu/ obszaru działalności organizacji,
- samodzielnie zdiagnozują swoje słabe i silne strony,
- rozbudują swoje kompetencje w zakresie pracy grupowej,
- dzięki ćwiczeniom i warsztatom nabędą praktyczne umiejętności niezbędne w pracy nad pozyskiwaniem finansowania unijnego.

 

 Program Szkolenia

1. Omówienie okresu programowania 2014-2020 – zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy.
2. Omówienie programów krajowych – cele, wymiar wsparcia, wytyczne.
3. Omówienie programów regionalnych na przykładzie wybranego województwa – wytyczne krajowe, wytyczne wojewódzkie, zmiany w stosunku do perspektywy 2007-2013, ścieżki wyboru projektów, typy projektów i beneficjentów, kryteria wyboru
a. Projekty w ramach EFRR
b. Projekty w ramach EFS
4. System oceny i wyboru projektów (na przykładzie konkretnego programu).
5. Finansowanie działań z różnych źródeł w perspektywie 2014-2020

 


Informacja o prelegencie

Specjalista ds. funduszy europejskich i zamówień publicznych, inspektor ds. kontroli, finansów, raportowania w Urządzi Miasta. Posiada kilkuletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę związaną z udzielaniem zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego oraz realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej (zarówno przy opracowaniu wniosków jak i realizacji projektów - a w bieżącej perspektywie finansowej - także po stronie instytucji pośredniczącej).

Czas trwania: Szkolenie jedno/dwudniowe -8/16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, case study, ćwiczenia grupowe/indywidualne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT