Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej

Kategoria: Sektor publiczny

Uczestnicy/czki zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym, zdobędą umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy zasady równości szans oraz nauczą się opracowywania i wdrażania programów pro-równościowych.

 

Ramowy program szkolenia

1.Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – podstawowe informacje

• Gender a sex, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja;

• Społeczne, ekonomiczne i osobiste konsekwencje stereotypów i tradycyjnego podziału ról

• Równouprawnienie a równość

• Polityki równościowe – wdrażanie; przykłady dobrych praktyk

2. Planowanie i wdrażanie strategii gender mainstreaming w organizacji

• Diagnoza sytuacji w organizacji w oparciu o analizę potrzeb kobiet i mężczyzn

• Formułowanie celów i sposobów ich osiągnięcia

• Opracowanie programu działań pro-równościowych

• Wdrażanie programu – radzenie sobie z trudnościami i konfliktami

• Ocena skuteczności zastosowanych rozwiązań

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Autorka publikacji z pogranicza pedagogiki, socjologii i studiów genderowych, w tym m.in. książki Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej. Współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenia Kofe(m)ina zajmującego się działaniem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą społeczno-kulturowych uwarunkowań edukacji, problematyki nierówności społecznych, zwłaszcza ze względu na płeć (gender equality), a także problematyki zmian dokonujących się współcześnie w obszarze sprawowania ról społecznych przez kobiety i mężczyzn. Ponadto na co dzień uczy dydaktyki i zastosowań różnorodnych metod badawczych w eksplorowaniu rzeczywistości społeczno-edukacyjnej. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów o tematyce genderowej i antydyskryminacyjnej, a także w zakresie konstruowania programów zajęć i szkoleń. Sprawdziła się wielokrotnie jako prowadząca debaty i spotkania dyskusyjne oraz jako prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT