Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Gwarancja i rękojmia w umowach o roboty budowlane i o prace projektowe

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do inwestorów (zamawiających), projektantów, generalnych wykonawców, wykonawców i podwykonawców oraz innych osób, które są zainteresowane tematyką gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych i prac projektowych.

Celem szkolenia jest wskazanie jego uczestnikom na co warto zwrócić uwagę przy sporządzaniu i zawieraniu umowy o roboty budowlane i prace projektowe w zakresie zapisów dotyczących gwarancji i rękojmi oraz jak dochodzić roszczeń z tych tytułów.

Ramowy program szkolenia

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

- Jakie są obowiązujące przepisy regulujące gwarancję i rękojmię za roboty budowlane i prace projektowe i jak je stosować.

- Jaka jest różnica między gwarancją jakości a rękojmią za wady.

- Jakie są zasady postępowania gdy przekazana dokumentacja projektowa lub wykonane roboty budowlane mają wady.

- Co to są usterki, wady nieistotne i wady istotne i jak je dokumentować.

- Jakie uprawnienia przysługują inwestorowi (zamawiającemu) z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Jakie pułapki stosowane są w umowach o roboty budowlane / prace projektowe w celu uniknięcia odpowiedzialności.

- Jak prawidłowo sformułować zapisy umowne w zakresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, i jak skutecznie dochodzić roszczeń z tych tytułów.
 

Informacja o prelegencie

Radca prawny. Prowadzi kancelarię prawną Buduj z Prawem. Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawnych obsługi procesu inwestycyjno – budowlanego. Wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane oraz prawnym nadzorowaniu inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia kierowane do przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej dotyczące prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz umów w procesie budowlanym. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu przeplatanego pytaniami i dyskusją uczestników. W ramach szkolenia uczestnicy będą pracować na przykładowych postanowieniach umownych i analizować przypadki z praktyki. Wykładowca wykorzystuje prezentację multimedialną i flipchart w celu obrazowego przedstawienia omawianych zagadnień

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT