Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Inwentaryzacja nieruchomości, kontrole okresowe, Książka Obiektu Budowlanego

Kategoria: Biznes

Program szkolenia

• Podstawy inwentaryzacji
o Drabina inwentaryzacyjna
o Ujawnianie punktów działania
o Inwentaryzacja fizyczna i formalna
o Tworzenie tabeli inwentaryzacyjnej
• Cele inwentaryzacji
o Optymalizacja kosztów
o Korzyści z inwentaryzacji
• Rodzaje i zakres kontroli okresowych
o Podstawy prawne
o Kontrole roczne i pięcioletnie oraz kontrole dodatkowe z 2009r.
• Rodzaje kontroli uzupełniających
o Omówienie rozporządzeń
• Odpowiedzialność
o Sankcje za zaniedbania
o Odpowiedzialność karna art. 82KW
• Przeglądy robocze
o Zarządzenia wewnętrzne
• Bieżące naprawy i konserwacja
o Rejestracja zgłoszeń
o Plan przeglądów i remontów
• Obowiązek prowadzenia KOB
o Kategorie obiektów dla KOB
o Dokumentacja dla KOB
• Prowadzenie KOB
o Uprawnieni do wpisów
o Omówienie wpisów w KOB

o Awarie i katastrofy budowlane
o Zakres prac wpisywanych w KOB
o Zmiana sposobu użytkowania
o Korygowanie błędnych wpisów oraz Zniszczenie lub zagubienie KOB
o 10 najczęstszych błędów w prowadzeniu KOB
o Kto może kontrolować KOB

 

 

Informacje o prelegencie

V-ce prezes  zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS, Dyrektor Zarządzający TBS, Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER oraz dyrektor Instytutu Aktywizacji Zawodowej TRANSFER. Członek  ostatniej edycji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy MI. Wykładowca tematów prawa budowlanego i cywilnego oraz rozliczania kosztów, prowadzenia dokumentacji i opracowywania budżetu operacyjnego w nieruchomościach wielolokalowych, publicznych i komercyjnych. Autor publikacji: Poradnik administratora nieruchomości 2 części oraz Algorytm rozliczania kosztów ciepła i wody, oraz wielu autorskich programów komputerowych przydatnych w administrowaniu nieruchomościami.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT