Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Inwentaryzacja w Straży Miejskiej – aspekty praktyczne

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji
w Straży Miejskiej.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w Straży Miejskiej.


Ramowy program szkolenia

1. Istota i zadania inwentaryzacji.

2. Przedmiot inwentaryzacji.

3. Zasady inwentaryzacji.

4. Rodzaje i formy inwentaryzacji.

5. Metody inwentaryzacji.

6. Terminy inwentaryzacji.

7. Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

8. Etapy inwentaryzacji.

9. Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.

10. Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

  • przedmiot,
  • zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
  • prace przygotowawcze i organizacyjne przed spisem,
  • arkusze spisowe,
  • wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
  • rozliczenie spisu z natury.

11. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:

  • wartości niematerialnych i prawnych,
  • gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
  • środków trwałych w budowie.

12. Inwentaryzacja paliwa, materiałów biurowych i innych elementów specyficznych.

13. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, m.in.:

  • istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory i szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki.

14. Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.

15. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

16. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Informacja o prelegencie

 W latach 2000-2010 skarbnik Gminy Goleniów, koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w gminie – jednej z pierwszych w kraju. Wcześniej w latach 1994-2000 specjalistka ds. zarządzania oddziałami - najpierw w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie, później Banku Pekao S.A. Makroregion Zachód. Kierownik zespołu analiz strategicznych (produktowych) w procesie konsolidacji Banków w Grupę Banku Pekao S.A. Trenerka od 1990r. - najpierw organizacji pozarządowych w dziedzinie budżetowania, zarządzania finansami, fundraisingu, organizacji i rozwoju. Absolwentka I Kursu trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii w ramach Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs. Od 2008r. szkolenia i doradztwo z zakresu finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie kraju. Autorskie programy szkoleniowe dla jednostek sektora finansów publicznych: kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, gospodarowanie mieniem itp. Od 2011r. własna działalność gospodarcza w tym obszarze. Od 2010r. stały współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”, publikacje również w miesięczniku „Przetargi publiczne”.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies 

Kwalifikacje po ukończeniu szkoleniaCertyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT