Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Klasyfikacja gleboznawcza gruntówi ochrona gruntów rolnych i leśnych

Kategoria: Biznes

Szkolenie zostanie w całości poprowadzone przez dwóch specjalistów: gleboznawcę oraz prawnika.

 

Ramowy program szkolenia

1.Omówienie zagadnień związanych z trybem postępowania klasyfikacyjnego przeprowadzonego na wniosek oraz z urzędu.

2.Omówienie zagadnień związanych z procedurą odwoławczą w postępowaniu klasyfikacyjnym.Na co zwrócić uwagę przy sprawdzaniu prawidłowości przeprowadzania klasyfikacji?

3.Głębokość standardowej odkrywki glebowej wykonywanej w celu klasyfikacji gruntu wynosi 150 cm. Jak należy przeprowadzić klasyfikację i wykonać odkrywki, jeżeli grunt rodzimy został zasypany kilkumetrową warstwą nawiezionego gruntu, np. w wyniku prowadzonej na tym terenie działalności gospodarczej.
 
4.Czy jest możliwa zmiana typu gleby z gleby pochodzenia organicznego na gleby pochodzenia mineralnego? Jeśli tak to w wyniku jakich procesów atmosferycznych lub innych?
5.Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników (ok. 2 godz. dydaktyczne).
 
Informacje o prelegentach
 
Prelegent I

Pracownik Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Posiada kwalifikacje Ministra Środowiska Nr III-0518 z dnia 02.06.2006 r. do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii III w zakresie: poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin pospolitych z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i termalnych;Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) i uprawnienia zawodowe nadane dnia 15.10.2013 r. w specjalnościach ,,Chemia rolnicza i ochrona roślin” oraz ,,Środowisko naturalne, przyroda i łowiectwo”.Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa w Olsztynie.Pełnił obowiązki inspektora ds. klasyfikacji gruntów na terenie województwa warmińsko–mazurskiego (upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 7 z dnia 29.11.2007 r.) oraz wykonywał gleboznawczą klasyfikację gruntów na terenie województwa warmińsko–mazurskiego (upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr GN.NG 7713-33/2000 z dnia 27.06.2000 r.)Wykonawca kilkudziesięciu kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 115 operatów technicznych gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 24 ekspertyz środowiskowych, 14 projektów prac geologicznych, 9 dokumentacji geologicznych złóż kopalin oraz 4 dokumentacji geotechnicznych.Wykładowca Sopockiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.Wykładowca na Studiach Podyplomowych z zakresu ,,Gleboznawczej Klasyfikacji Gruntów i Kartografii Gleb” prowadzonych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie – przedmioty ,,Fizjografia”, ,,Systematyka gleb” oraz ,,Operaty gleboznawcze".

 

Prelegent II

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, gdzie ukończył studia na kierunku Administracja oraz Prawo (magister).Wpisany na listę Adwokatów Izby Adwokackiej w Olsztynie (nr wpisu 22/2014).Pracownik naukowo – dydaktyczny, zatrudnionym  na stanowisku Asystenta
w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Wykładowca na Studiach Podyplomowych z zakresu ,,Gleboznawczej Klasyfikacji Gruntów i Kartografii Gleb” – przedmiot ,,Administracyjne uwarunkowania klasyfikacji gleb”.Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu prawa handlowego, publicznego prawa gospodarczego oraz prawa konkurencji.Autor publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego oraz publicznego.Czynny uczestnik konferencji naukowych, w ramach których prezentuje dorobek swoich badań naukowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT