Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Kodeks postępowania administracyjnego w świetle najnowszych zmian oraz ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej. Przygotowanie urzędników administracji publicznej do prawidłowego, zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego.

Program szkolenia
I. Kodeks postępowania administracyjnego
1.  Fundamentalne zasady postępowania administracyjnego
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Kodeksu
3. Właściwość instancyjna w postępowaniu administracyjnym
4. Właściwość rzeczowa oraz miejscowa organów administracji publicznej
5. Tryb wyłączenia pracownika oraz organu  administracji z postępowania administracyjnego,
6. Załatwianie spraw
- terminy realizacji spraw, w tym niezwłoczna realizacja sprawy oraz realizacja sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
- obowiązki organu po upływie terminu,
- prawo do składania zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania oraz wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa
7. Doręczenia
- Zasada oficjalności doręczeń.
- Doręczanie pism za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu administracji.
- Doręczanie pism osobom fizycznym.
- Doręczenie bezpośrednie, czyli właściwe.
- Doręczenie pośrednie, czyli zastępcze.
- Fikcja prawna doręczenia.
- Sposób doręczenia pisma, w sytuacji, gdy strona ustanowiła kilku pełnomocników.
- Obowiązek wskazania pełnomocnika strony do doręczeń, w przypadku, gdy strona mieszka lub ma siedzibę za granicą, w tym postępowanie w przypadku niedopełnienia obowiązku przez stronę.
- Doręczanie pism podmiotom nie będącymi osobami fizycznymi.
8. Wezwania
- Wezwanie do czynności procesowych.
- Ograniczenie obowiązku osobistego stawiennictwa.
- Pomoc prawna.
- Obowiązek osobistego stawiennictwa.
- Treść wezwania.
- Wezwanie pilne.
9. Postępowania administracyjne:
- Inicjatywa wszczęcia postępowania.
- Forma wniesienia podania i treść podania .
- Data wszczęcia postępowania.
- Postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania.
- Terminy.
- Braki formalne podania.
- Brak właściwości organu do rozpatrzenia sprawy.
- Protokoły i adnotacje sporządzane w toku postępowania.
- Udostępnianie akt stronie lub stronom postępowania.
- Forma odmowy umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania kopii i odpisów.
- Zasada prawdy obiektywnej, czyli dowody w sprawie.
- Udział strony w postępowaniu.
- Udział strony, świadka lub biegłego w czynnościach wyjaśniających.
- Niezdolność bycia świadkiem.
- Odmowa zeznań i odmowa odpowiedzi na pytania.
- Opinia biegłego.
- Oględziny.
- Przesłuchanie strony.
- Rozprawa administracyjna, w tym wezwanie na rozprawę, wyznaczenie terminu rozprawy, kierownictwo rozprawy, uprawnienia strony podczas rozprawy.
10. Podstawa oraz forma zawieszenia postępowania w sprawie, w tym obligatoryjne zawieszenie postępowania i zawieszenie fakultatywne oraz obowiązki organu po zawieszeniu postępowania
11. Podstawa oraz forma umorzenia postępowania.
12. Rozstrzygnięcie w sprawie, czyli wydanie decyzji administracyjnej
- Pojęcie decyzji oraz jej struktura
- Współdziałanie przy wydawaniu decyzji
- Klauzula natychmiastowej wykonalności decyzji
- Wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji
- Doręczenie decyzji
- Autokorekta wydanej decyzji
- Odwołanie od decyzji, w tym obowiązki organu , który wydał w pierwszej  instancji zaskarżoną decyzję
- Uchybienie terminu odwołania
- Rodzaje decyzji wydawanych w postępowaniu odwoławczym.
- Wznowienie oraz odmowa wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną.
- Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej.
13. Ugoda administracyjna
- Przesłanki zawarcia ugody
- Forma ugody
- Wykonalność ugody
14. Postanowienia organu administracji publicznej wydawane w toku postępowania
15. Usunięcie stanu niezgodnego z prawem.
16. Postępowanie skargowo-wnioskowe, w tym ocena załatwiania skarg i wniosków.
17. Wydawanie zaświadczeń przez organ administracji publicznej.

II. Ustawa z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
- Od kiedy obowiązuje ustawa?
- Kto ponosi odpowiedzialność?
- Zasady odpowiedzialności majątkowej – kiedy urzędnik ponosi odpowiedzialność i co należy rozumieć pod pojęciem „rażącego naruszenia prawa”?
- Postępowanie wobec urzędnika w przypadku stwierdzenia, iż rażąco naruszył prawo
- Wysokość odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa
- Przepisy karne.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi dyplomowany trener, absolwentka Akademii Trenera Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, praktyk administratywista z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. organizacją, realizacją i szkoleniem pracowników samorządowych, w tym szkoleniem z zakresu służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT