Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Kompendium wiedzy prawnej pracownika samorządowego

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników organów administracji samorządowej, pracowników organów administracji rządowej, kadry zarządzającej, radców prawnych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konstytucji prawnej pracownika samorządowego– czyli przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw O ochronie danych osobowych i O dostępie do informacji publicznej jak też podstawowego dla sprawnego funkcjonowania urzędu przepisu proceduralnego jakim jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Szkolenie pozwoli wyjaśnić zagadnienia: wszczynania postępowań administracyjnych w sprawach gdy miejsce zamieszkania strony nie jest znane i kontynuowania tak wszczętego postępowania, prawidłowego gromadzenia materiału dowodowego, uprawnień organów w zakresie wszczynania postępowań prejudycjalnych ( stwierdzenie nabycia spadku między innymi), zakładania metryki sprawy administracyjnej, udostępniania danych stanowiących informację publiczną ( z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych), ochrony danych osobowych i zasad ich prawidłowego przetwarzania i ochrony, wytwarzania i ponownego udostępniania informacji publicznej, zasad archiwizowania dokumentacji elektronicznej i mieszanej ( papierowo-elektronicznej), zasad przekazywania do archiwów państwowych dokumentacji elektronicznej ( w postaci dokumentu elektronicznego i zgromadzonej na nośnikach danych) i wielu innych.

Ramowy program szkolenia

1. Procedura administracyjna.

1.1.Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ich znaczenie dla poprawności postępowania- zasada art. 6,7, 9 i 10.

1.2. Wszczynanie postępowania administracyjnego ( min. forma wszczęcia -postanowienie, pismo, zawiadomienie, postępowanie podczas nieobecności strony postępowania lub niemożności ustalenia miejsca zamieszkania strony, pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi i statutowi, przeszkody we wszczęciu postępowania, art. 61 a aa art. 105 kpa);

1.3. Zakładanie metryki sprawy administracyjnej

1.4. Postępowanie dowodowe ( min. zasady prawidłowego gromadzenia materiału dowodowego, postępowania prejudycjalne uprawnienia organów prowadzących postępowanie w sprawie)

1.5. Orzekanie w postępowaniu administracyjnym ( min. elementy decyzji przesądzające o jej ważności, wady decyzji i możliwości restytucji)

1.6. Postępowania odwoławcze ( tryb zwykły i nadzwyczajny)

 

2. Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej.

2.1. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych- specyfika stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w  administracji.

2.2. Zasady przetwarzania danych osobowych.

2.3.Osoby i podmioty odpowiedzialne za ochronę przetwarzanych danych osobowych – administrator danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji.

2.4.Obowiązki zabezpieczenia przetwarzanych danych.

2.5. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej, prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, definicja dokumentu urzędowego-pojęcia.

2.6. Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji a wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy, prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych, licencje, opłaty za udzielenie informacji w procedurze ponownego udostępnienia.

2.7. Zasady udostępniania danych i ponownego wykorzystania informacji publicznej ( BIP, Udostępnienie na wniosek, uczestniczenie w posiedzeniu organów kolegialnych)- najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

 

3. Instrukcja kancelaryjna w urzędzie- zasady obiegu dokumentów i ich archiwizowania w systemie tradycyjnym i EZD.

3.1.Podmioty zobowiązane do wdrożenia zasad nowych instrukcji.

3.2.Struktura i założenia nowej instrukcji kancelaryjnej:

- dwie części regulacji instrukcji ( dokumenty tradycyjne i elektroniczne),

- regulacje wspólne dla obu części instrukcji kancelaryjnej,

- czynności kancelaryjne w elektronicznym systemie,

- czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym.

3.3.Jednolite rzeczowe wykazy akt w regulacji nowego rozporządzenia i charakterystyka bez dziennikowego systemu kancelaryjnego.

3.4.Tworzenie dokumentacji  na stanowiskach pracy i  porządkowanie akt spraw związanych z nadawaniem numerów poszczególnym sprawom pod kątem zgodności z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

3.4.Regulacja nowej instrukcji archiwalnej- zasady organizacji i zakres działania archiwów zakładowych w przypadku tworzenia wyłącznie dokumentów tradycyjnych, elektronicznych i obu form dokumentacji ( przygotowywanie   akt spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego, czynności zmierzające do uporządkowania akt, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych, postępowanie z  aktami kategorii A w sytuacji tworzenia dokumentów elektronicznych i dokumentów tradycyjnych papierowych, przesyłanie dokumentów z kat. A do archiwum państwowego.

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, casusy, dyskusja, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT