Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Kompendium wiedzy prawnej radnego

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do radnych powiatu i ma na celu przybliżenie, poprzez wskazanie podstaw teoretycznych jak i rozwiązania praktyki, zasad funkcjonowania, działania radnych powiatu. Szkolenie w przystępny sposób przedstawi zarówno uprawnienia jak i obowiązki radnych, jak też zasady odpowiedzialności radnego za naruszenie zasad dyscypliny finansów publicznych.  Omówione zostaną również zagadnienia ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej w kontekście pozycji prawnej radnego.

Ramowy program szkolenia

I.1. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce.

2. Rola i status przewodniczącego rady powiatu.

3. Status radnego powiatu jako funkcjonariusza publicznego w rozumieniu Kodeksu karnego i cywilnego oraz jego uprawnienia.

4. Kompetencje radnego a jednostki organizacyjne powiatu.

5. Relacje między władzą wykonawczą a uchwałodawczą w powiecie.

6. Akty prawa miejscowego.

7. Instancyjny nadzór nad działalnością rady- środki odwoławcze i procedura zaskarżania uchwał.

8. Odpowiedzialność zbiorowa organu uchwałodawczego powiatu.

9. Kontrola  nadzór nad działalnością starosty.

II. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej.

1. Zasady przetwarzania danych osobowych.

2.Osoby i podmioty odpowiedzialne za ochronę przetwarzanych danych osobowych – administrator danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji.

3. Obowiązki zabezpieczenia przetwarzanych danych.

4.Zasady opracowywania i wdrażania dokumentów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w urzędzie:

- polityka bezpieczeństwa,

- instrukcja zarządzania systemami informatycznymi .

5.Dostęp do informacji publicznej w tym ponownie wytworzonej a ochrona danych osobowych z pozycji radnego powiatu. Ograniczenia dostępu do danych chronionych:

- tajemnica państwowa,

- tajemnica służbowa,

- tajemnica statystyczna,

- tajemnica skarbowa,

- tajemnica przedsiębiorcy,

- ochrona danych osobowych

- prywatność osoby fizycznej,

-  inne ustawowo chronione tajemnice.

6. Zasady udostępniania danych w ramach dostępu do informacji publicznej i procedury ponownego wykorzystania informacji:

- BIP- nowa znacząca rola Biuletynu, wymagania prawne, wymagania praktyki, zakres informacji, oznaczenie informacji, strona internetowa BIP,

- centralne repozytorium – rola, zasady udostępniania informacji publicznej szczególnie ważnej, zasady tworzenia i prowadzenia centralnego repozytorium

- udostępnianie informacji  na wniosek, wniosek o ponowne wykorzystanie informacji, termin i sposób udostępnienia informacji, odmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji w celu ponownego jej wykorzystania, opłaty i opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania, nowy termin wprowadzony przepisami ustawy dla rozpatrzenia wniosku o ponowne udostępnienie informacji

- nowe zasady kontroli odmowy udostępnienia informacji, wyłączenie trybu sądowego regulowanego w dawnej regulacji art. 22 ustawy

- wstęp na posiedzenia organów kolegialnych organów władzy publicznej- wstęp na posiedzenie organów samorządu powiatowego, wystąpienia radnych, wyłączenie jawności.

III. Oświadczenia majątkowe- realizacja obowiązku antykorupcyjnego w samorządzie.

1.Źródła prawne obowiązku-i jego charakterystyka.

2.Zasady wykładni przepisów antykorupcyjnych.

3.Zasady wypełniania druków oświadczeń majątkowych, najczęstsze chybienia- doświadczenia praktyki.

4.Zakres przedmiotowy obowiązku ( majątek odrębny, majątek wspólny małżonków).

5.Zakres podmiotowy (osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego).

6.Termin realizacji obowiązku.

7.Zasada jawności, publikowanie informacji w BIP-ie. Sankcje z tytułu nieterminowego lub nieprawidłowego wypełnienia oświadczenia majątkowego.

8.Najważniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i sądownictwa sądów administracyjnych w zakresie oświadczeń majątkowych.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, casusy, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT