Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Komunikacja w zespole w oparciu o typy osobowości według MBTI

Kategoria: Biznes

Celem programu jest ustalenie wrodzonych preferencji  Uczestników szkolenia  oraz zapoznanie ich ze specyfiką zachowań innych typów osobowości, a także wspólne wypracowanie najbardziej efektywnego modelu współpracy zespołowej opartej na empatycznej komunikacji.

 

Wskaźnik MBTI wspierają poznanie i zrozumienie siebie oraz w sposób pozytywny wskazuje różnice pomiędzy poszczególnymi typami osobowości. W zdecydowany sposób przyczynia się  do przełamywania wewnętrznych i zewnętrznych  stereotypów, ocen i wyobrażeń oraz służy procesom wprowadzania świadomych zmian m.in. w zakresie komunikacji w zespole, efektywnej współpracy, zarządzania  projektem i potencjałem.

 

Metodyka procesu ustalania wrodzonego typu osobowości według wskaźnika MBTI jest ściśle określona. Składa się z zestawu  odpowiednio dobranych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, na podstawie których ustala się wrodzone preferencje. Są to ćwiczenia pisemne i plastyczne, w których brane są pod uwagę zarówno treść, jak i proces tworzenia i współpracy. Uczestnik zapoznaje się również z niezbędną ilością wiedzy teoretycznej tłumaczącej istotę i budowę narzędzia, którą trener przedstawia podczas mini wykładów i prezentacji.

 

MBTI jest narzędziem samooceny zakładającym, że na podstawie przedstawionej przez trenera wiedzy, Uczestnik samodzielnie określa swój typ osobowości. Dodatkowym wsparciem w podjęciu decyzji są dyskusje, podczas których  zostają omówione konkretne przykłady i sytuacje. Odniesienia do zwykłej, codziennej aktywności każdego z Uczestników, są pomocne w zauważeniu i uświadomieniu sobie własnych reakcji, zachowań i działań w różnych dziedzinach życia.

 

Podczas pracy nad typologią i komunikacją zespołu, Uczestnicy dokonają analizy i diagnozy aktualnej sytuacji oraz poprzez indywidualne wypowiedzi i dyskusję w grupie, na podstawie zdobytej wiedzy wspólnie wypracują model korzystnych rozwiązań stymulujących efektywną współpracę i empatyczną komunikację w zespole.

 

Ramowy program szkolenia          

I. Wprowadzenie

1. Zaprezentowanie programu szkolenia. Myers-Briggs Type Indicator

2. Ćwiczenia wprowadzające do tematu szkolenia. Omówienie.

3. Historia powstania MBTI – prezentacja.  

II. Ustalanie wrodzonych preferencji: Ekstrawersja - Introwersja

1. Ćwiczenia ustalające preferencję - indywidualne i grupowe.      

2. Prezentacja i omówienie efektów oraz procesu pracy indywidualnej i grupowej.         

3. Charakterystyka preferencji.    

4. Ustalenie swojej preferencji w obszarze dotyczącym pozyskiwania energii.     

III. Ustalanie wrodzonych preferencji: Poznanie – Intuicja

1. Ćwiczenia ustalające preferencję. Prezentacja i omówienie efektów oraz procesu pracy.

2. Charakterystyka preferencji.    

3. Ustalenie swojej preferencji w obszarze dotyczącym postrzegania rzeczywistości i komunikacji.                   

IV. Ustalanie wrodzonych preferencji: Myślenie - Odczuwanie

1. Ćwiczenia ustalające preferencję. Prezentacja i omówienie efektów oraz procesu pracy.

2. Charakterystyka preferencji.

3. Ustalenie swojej preferencji w obszarze dotyczącym podejmowania decyzji i motywacji.       

V. Ustalanie wrodzonych preferencji: Osądzanie – Obserwacja

1. Ćwiczenia ustalające preferencję. Prezentacja i omówienie efektów pracy.

2. Charakterystyka preferencji.

3. Ustalenie swojej preferencji w obszarze dotyczącym organizacji rzeczywistości.         

VI. Ustalenie swojego wrodzonego typu osobowości

1. Zapoznanie się ze szczegółową charakterystyką swojego oraz innych typów osobowości.

2. Analiza czterech temperamentów pod kątem relacji w środowisku zawodowym.        

VII. Tabela typów

1.Typologia zespołu, tendencje i wzory komunikacyjne, mocne i słabsze strony typu w danym miejscu pracy.

2. Zwiększenie motywacji do pracy i współpracy – omówienie indywidualnych potrzeb i oczekiwań dotyczących motywacji, na podstawie trzeciej preferencji. Ustalenie czynników zwiększających motywację poszczególnych członków zespołu i całej grupy.

VIII. Podsumowanie

1. Wspólne wypracowanie wniosków dotyczących efektywnego wykorzystania różnic w pracy zespołu i konkretnych możliwości ich zastosowania.  

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi certyfikowany praktyk MBTI® (For Inner Development, oficjalny partner szkoleniowy OPP Ltd.), dyplomowany trener grupowy  (Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii), certyfikowany zen coach (Kare Landfald, trener i twórca  metody Zen Coaching), instruktor i twórca teatralny (Uniwersytet Łódzki, tytuł magistra kulturoznawstwa w zakresie teatrologii). Od ponad dwudziestu lat pracuje z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych prowadząc autorskie programy warsztatów teatralnych i rozwojowych, z wykorzystaniem tematyki komunikacji, kreatywności, autoprezentacji, prezentacji, porozumienia bez przemocy M. Rosenberga oraz Myers-Briggs Type Indicator i Zen Coaching.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Ćwiczenia, mini wykład, prezentacja, przykłady, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT