Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Kontrakt socjalny

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i ma na celu przygotowanie pracowników socjalnych do nabycia umiejętności współpracy pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.

Ramowy program szkolenia

 

I. Kontrakt socjalny – narzędziem pracy socjalnej

 

      1. Kontrakt socjalny w aspekcie prawnym

      2. Teoretyczne założenia kontraktu

      3. Cele, cechy kontraktu

      4. Działania i ocena realizacji zapisów kontraktu

      5. Funkcje, przesłanki, zastosowanie i ograniczenia kontraktu socjalnego  

      6. Istotne elementy kontraktu socjalnego

      7.Kontrakt socjalny w ustawie o pomocy społecznej

  • Kontrakt socjalny w sytuacji bezrobocia
  • Przygotowanie do kontraktu socjalnego
  • Zadania pracownika socjalnego przygotowującego kontrakt
  • Etapy przygotowania kontraktu
  • Instrumenty aktywnej integracji
  • Instrumenty aktywizacji zawodowej
  • Instrumenty aktywizacji edukacyjnej
  • Instrumenty aktywizacji społecznej
  • Kontrakt socjalny -  praca na konkretnym przypadku
  • Instrumenty aktywizacji zdrowotnej

- strony kontraktu

- ocena sytuacji życiowej osoby ewentualnie rodziny i ustalone w związku z ta sytuacją cele ( plan pracy socjalnej)

- działania stron dla osiągnięcia określonych celów

Informacja o prelegencie
 

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, od 7 lat kurator zawodowy dla Dorosłych w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszalinie. W swojej pracy zawodowej zajmuje się resocjalizacją, wychowaniem i kontrolowaniem osób wobec, których wydano prawomocne wyroki sądowe. Nadto w Zespole Interdyscyplinarnym koordynuje pracą grup roboczych, wskazuje kierunki ich działania.  

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 4 godziny dydaktyczne

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT