Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

KPA – Prowadzenie postępowań administracyjnych w WUP

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie jest skierowane do pracowników WUP i ma na celu zdobycie umiejętności rozwiązywania często występujących problemów prawnych na tle wybranych przepisów k.p.a., w tym zdobycie wiedzy na temat orzecznictwa sądowo-administracyjnego, otrzymanie materiałów szkoleniowych.

Ramowy program szkolenia

1. Zasady ogólne kpa i ich wpływ na postępowanie administracyjne oraz treść decyzji.

2. Pojęcie sprawy administracyjnej.

3. Właściwość organów, pojęcie kompetencji.

4. Przesłanki wyłączenia pracownika.

5. Strona postępowania a doktrynalne pojęcie interesu prawnego, faktycznego, publicznych praw podmiotowych.

6. Praktyczne problemy doręczania pism procesowych.

7. Terminy załatwiania spraw – a skutki bezczynności i przewlekłości postępowania na tle wybranego orzecznictwa.

8. Sposoby liczenia terminów wg kpa, przywracanie terminu.

9. Weryfikacja braków formalnych wniosku.

10. Prowadzenie postępowania dowodowego.

11. Rodzaje decyzji administracyjnych wydawanych w toku postępowania administracyjnego. 

12. Obowiązki organu związane z otrzymaniem odwołania.

13. Moc wiążąca decyzji w czasie.

14. Teoria gradacji wad decyzji i skutki jej wadliwości.

15. Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznych (omówienie przesłanek i trybu wznowienia postępowania, przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji, zasad stosowania art. 155 i 154 kpa – na tle orzecznictwa sądowo-administracyjnego).

 

Informacja o prelegencie

Doktor nauk prawnych ze specjalnością - prawo administracyjne; od 2006 r. związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ (prowadzi m.in. wykłady i ćwiczenia z przedmiotu: Prawo administracyjne); były pracownik samorządowy (7 lat pracy w Urzędzie Miasta Krakowa m.in. na stanowisku kierownika Referatu Ustalania Warunków Zabudowy oraz Referatu Prawnego w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Krakowa); w latach 2008-2012 zatrudniona również na stanowisku adiunkta na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (prowadzone wykłady: Elementy prawa administracyjnego, Podstawy prawa); autorka szeregu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego (m.in. monografii: „Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych”, WoltersKluwer, 2009).

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład z elementami dyskusji, na bazie przepisów prawa i orzeczeń sądowych
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia 

KONTAKT