Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Księgi wieczyste i hipoteka

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników banków, notariuszy, deweloperów, a także pośredników w obrocie nieruchomościami oraz wszystkich osób zainteresowanych zabezpieczeniem wierzytelności na nieruchomościach.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi pojęciami związanymi z księgami wieczystymi oraz nabycie umiejętności praktycznego czytania ksiąg wieczystych.

Ramowy program szkolenia

1.Instytucja ksiąg wieczystych.

2. Zasady ksiąg wieczystych:

• Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

• Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym

• Zasada jawności formalnej ksiąg wieczystych

3. Księga wieczysta - wybrane aspekty prawne

• Księga wieczysta jako dokument urzędowy

• Domniemania związane z wpisami w księgach wieczystych

• Papierowa i elektroniczna księga wieczysta

4. Struktura elektronicznej księgi wieczystej.

5. Korzystanie z elektronicznej księgi wieczystej:

• Analiza i interpretacja odpisów z księgi wieczystej

• Interpretacja zapisów w poszczególnych działach księgi wieczystej

• Struktura odniesień czasowych przy ustalaniu momentu wpisu zdarzenia do księgi

• Zasady wypełniania formularzy i załączników w postępowaniu wieczysto księgowym.

6. Hipoteka w księdze wieczystej:

a) Powstanie hipoteki:

• Hipoteka umowna

• Hipoteka przymusowa

• Hipoteka ustawowa

• Wpis hipoteki do księgi wieczystej

b) Przedmiot hipoteki:

• nieruchomości, udział we współwłasności

• użytkowanie wieczyste

• własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

• spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

• prawo do domu jednorodzinnego

• wierzytelność zabezpieczona hipoteką

c) Rodzaje hipoteki:

• Ustanowienie hipoteki - podstawa wpisu i opłata od wpisu hipoteki

• Ustanowienie hipoteki zabezpieczającej kredyt bankowy

• Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego

• Wygaśnięcie hipoteki

d) Treść hipoteki:

• Pierwszeństwo zaspokojenia

• Status właściciela obciążonej nieruchomości niebędącego dłużnikiem

7. Zmiany wprowadzone tzw. dużą nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece

• Jeden typ hipoteki i możliwości zabezpieczenia nią wierzytelności istniejących, jak i przyszłych oraz warunkowych.

• Możliwości zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytelności Banku oraz różnych podmiotów, które uczestniczą w finansowaniu tego samego przedsięwzięcia.

• Możliwość zabezpieczania hipoteką roszczeń o odsetki i przyznane koszty postępowania.

• Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym.

• Skutki wyodrębnienia nieruchomości z nieruchomości obciążonej hipoteką.

• Rezygnacja z domniemania istnienia zabezpieczonej wierzytelności.

• Ważność umowy w przypadku nadzabezpieczenia, roszczenie właściciela o zmniejszenie sumy hipoteki.

• Administrator hipoteki.

8. Elementy procesowe związane z księgami wieczystymi:

• Postępowanie o wpis do księgi wieczystej

• Wezwania do uzupełnienia wniosków

• Orzeczenia sądu wieczysto księgowego i metody ich zaskarżenia

• Postępowanie o uzyskanie odpisu z księgi wieczystej - odpis aktualny i pełny

• Koszty odpisów z ksiąg wieczystych

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego. Wykładowca i doświadczony trener z zakresu różnorodnych zagadnień prawnych (m. in. prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa pracy). Łączy doświadczenie zdobyte w kancelarii radcowskiej z doświadczeniem pedagogicznym. Dzięki aktywnym formom szkoleniowym i stosowanym w nich metodom łączenia teorii z praktyką, jako trener, jest bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, ćwiczenia, dyskusja, ćwiczenia z elektroniczną księgą wieczystą

Kwalifikacje po ukończeniu szkoleniaCertyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT