Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Kwalifikowalność, konkurencyjne ponoszenie wydatków i kontrola w projektach PO WER realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Kategoria: Sektor publiczny

Celem szkolenia jest przygotowanie kadr PUP do realizacji i poprawnego ponoszenia wydatków w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami kwalifikowalności wydatków w projektach oraz nabędą umiejętności stosowania zasady konkurencyjności i zamieszczania ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności – obowiązek ten został nałożony na Powiatowe Urzędy Pracy od 1 lipca 2015 roku. Poznają także zasady kontroli projektów.


 

Program szkolenia:

1. Kwalifikowalność wydatków w latach 2014-2020

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 oraz 1304/2013

- Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności

 

2. Kwalifikowalność projektów, kwalifikowalność uczestników

- zakres geograficzny kwalifikowalności

- warunki kwalifikowalności projektów

- trwałość projektu

- kwalifikowalność uczestnika

- zakres danych zbieranych od uczestników

 

3. Kwalifikowalność wydatków

- okres kwalifikowalności

- warunki kwalifikowalności wydatku

- personel projektu

- reguła proporcjonalności

- wydatki w projektach partnerskich

- ryczałtowe metody ponoszenia wydatków

- budżet projektu, koszty pośrednie w projektach PUP

 

4. Konkurencyjne ponoszenie wydatków

- zasada uczciwej konkurencji

- ogólne warunki realizacji zamówień publicznych

- dodatkowe wymogi dla beneficjentów stosujących PZP

- zasada konkurencyjności – warunki stosowania dla PUP

- zasady zamieszczania ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności

 

5. Kontrola wydatków

- zasady weryfikacji wydatków

- kontrola wniosków o płatność

- kontrola w siedzibie beneficjenta

- wizyta monitoringowa

- kontrola na zakończenie projektu

- kontrola trwałości

- działania pokontrolne i procedura kontradyktoryjna


 

Informacja o prelegencie

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 17 letnie doświadczenie trenerskie. Trener na szkoleniach horyzontalnych „Wdrażanie funduszy europejskich w latach 2007-2013” dla pracowników wszystkich Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II stopnia realizowanych na zlecenie MRR, prowadził warsztaty dla członów Komisji Oceny Projektów. Trener na warsztatach dla przedstawicieli Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, trener w projekcie „Szkolenia i doradztwo w zakresie EFS”, którego beneficjentem był Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, trener w projekcie „Dobre praktyki w projektach z obszaru rynku pracy i pomocy społecznej”, realizowany na zlecenie PARP, trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, trener w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadził warsztaty z zakresu zarządzania projektami na Podyplomowych Studiach Zarządzania Funduszami Strukturalnymi i Prawa Unii Europejskiej UMCS, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oceny Projektów (KOP) w okresie 2005-2007 i członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP 2004-2005. Ekspert wpisany na listę Ministra Rozwoju Regionalnego. Przygotował opinie do wniosków PO KL w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT