Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020

Kategoria: Sektor publiczny

Ramowy program szkolenia:

I dzień

 1. Akty prawne regulujące kwalifikowalność wydatków
  w perspektywie 2014-2020;
 2. Zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków w stosunku
  do okresu programowania 2007-2013 – różnice;
 3. Rodzaje wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;
 4. Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków dla EFS, EFRR oraz Funduszu Spójności w stosunku do okresu programowania 2014-2020 a w szczególności podobieństwa i różnice.

II dzień:

 1. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych:
 2. Zasady dokumentowania wydatków a wymogi EU, polskiego prawa bilansowego i prawa finansów publicznych;
 3. Zasady poprawnego przygotowywania dokumentów
  i rozliczania wydatków;

      4. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Pomocy Technicznej (PT RPO WiM 2014-2020)   z EFS

 

Informacje o prelegencie

Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz
dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW).  Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki,  Międzyresortowego  Zespołu  do  przygotowania  Narodowego  Planu  Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy

 

Czas szkolenia: 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładu z licznymi elementami dyskusji oraz przykładami z rynku. Pytania od słuchaczy mogę być zadawane podczas całego szkolenia. Prowadzący zamierza wciągnąć słuchaczy w dyskusję, rozważania, opowiadania na temat swojej styczności z problemami powierzchni mierzonych według różnych norm, zasad czy ustaw.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika

KONTAKT