Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE

Kategoria: Sektor publiczny

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych, z naciskiem na wytyczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - działania 1.1 związanego z gospodarką wodno-ściekową. W związku z faktem realizowania projektu szczegółowo omówione zostaną kwestie wydatków we wniosku o płatność i wszelkie wymagania w stosunku do Beneficjenta w kontekście kosztów co do umowy o dofinansowanie, terminów realizacji inwestycji, sposobu opisu wydatków, wydatków nieprawidłowo poniesionych. Przedstawione zostaną również zagrożenia związane z uznaniem wydatków za niekwalifikowane. Program szkolenia może zostać zmodyfikowany, tak aby jak najlepiej spełniał oczekiwania uczestników.

 

Program szkolenia

Dzień pierwszy
1) Wytyczne unijne i krajowe dotyczące kwalifikowalności wydatków
2) Zasady kwalifikowania kosztów w projektach unijnych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
3) Rodzaje wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz analiza i rozwiązania sytuacji problemowych w każdym z rodzaju wydatków w trakcie realizacji projektu
4) Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane w dokumentacji konkursowej – wniosek, studium wykonalności w kontekście faktycznej realizacji projektu
5) Pytania – dyskusja, podsumowanie

Dzień drugi

6) Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane a zapisy umowy o dofinansowanie
7) Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane a wniosek o płatność
8) Kontrola projektu a poniesione wydatki
9) Sposoby korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych na różnych etapach realizacji projektu oraz w wyniku przeprowadzonej kontroli
10) Rozwiązanie studium przypadku
11) Pytania – dyskusja, podsumowanie szkolenia

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi trener oraz praktyk zajmujący się Zarządzaniem Funduszami Strukturalnymi. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Katowicach. Specjalistka ds. funduszy europejskich. Współwłaścicielka firmy doradczo-szkoleniowej, która zajmuje się doradztwem biznesowym, przygotowywaniem projektów dla podmiotów starających się o dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz opracowywaniem analiz i prognoz finansowych oraz biznes planów dla instytucji finansowych. Autorka i współautorka kilkudziesięciu projektów unijnych, w tym również studiów wykonalności dla jednostek samorządowych, jednostek ochrony zdrowia i innych instytucji. Swoje szkolenia prowadzi w formie warsztatów, aktywnie angażując uczestników do pracy i zdobywania nowej wiedzy.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia oraz studium przypadku

Kwalifikacje po ukończeniu szkoleniaCertyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT