Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Kwalifikowalność wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności i zamówień publicznych w projektach EFRR / EFS

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

 

Korzyści dla uczestników:

-poszerzą wiedzę na temat zasad kwalifikowalności wydatków w projektach EFRR i EFS,
-nabędą umiejętność diagnozy dochodu oraz kosztów wygenerowanych podczas realizacji projektu,
- samodzielnie zdiagnozują swoje słabe i silne strony,
- rozbudują swoje kompetencje w zakresie pracy grupowej,
- dzięki ćwiczeniom i warsztatom nabędą praktyczne umiejętności niezbędne w pracy nad pozyskiwaniem finansowania unijnego.

 

Program Szkolenia

1. Kwalifikowalność wydatków w projektach infrastrukturalnych:
a. warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności projektów i wydatków;
b. ocena kwalifikowalności wydatku;
c. dochód wygenerowany podczas realizacji projektu;
d. wkład niepieniężny;
e. wwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych;
f. koszty związane z angażowaniem personelu;
g. rozliczanie efektów projektu (w tym wskaźników);
h. wydatki niekwalifikowalne.
2. Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach EFRR / EFS:
a. zamówienia o wartości nie większej niż 20 000 zł;
b. zamówienia o wartości nie większej niż 50 000 zł;
c. zamówienia przekraczające wartość 50 000 zł (zasada konkurencyjności).
d. Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych

 

Informacja o prelegencie

Specjalista ds. funduszy europejskich i zamówień publicznych, inspektor ds. kontroli, finansów, raportowania w Urządzi Miasta. Posiada kilkuletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę związaną z udzielaniem zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego oraz realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej (zarówno przy opracowaniu wniosków jak i realizacji projektów - a w bieżącej perspektywie finansowej - także po stronie instytucji pośredniczącej).

Czas trwania: Szkolenie jedno/dwudniowe -8/16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, case study, ćwiczenia grupowe/indywidualne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT