Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Lean office – biuro doskonałe

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do osób realizujących lub współrealizujących procedury dokumentowe, w szczególności administrujących określonymi obszarami funkcjonalnymi organizacji – kierowników biur, asystentów/asystentek, sekretarzy/sekretarek, specjalistów ds. administracji i innych.

 

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z rozwiązaniami z zakresu „lean management” – metodą Value Stream Mapping, metodą 5S, technikami tzw. „visual management”, zasadą „taktowania” prac i techniką „work balancing”, techniką „spaghetti diagrams” i innych.
 • Dostarczenie uczestnikom umiejętności praktycznego stosowania powyższych metod i technik do optymalizowania procesów we własnych organizacjach.
 • Dostarczenie uczestnikom gotowych narzędzi w postaci opisów procesów, procedur, instrukcji i standardów umożliwiających jednoznaczne i efektywne organizowanie pracy we własnej organizacji.
 • Przygotowanie uczestników do wykorzystywania techniki „kaizen” do dokonywania ciągłych udoskonaleń w sposobie realizacji powierzonych zadań.

Korzyści z uczestnictwa:           

 • Poprawa jakości realizowanych zadań, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa jakości komunikacji pomiędzy współpracującymi komórkami w strukturze organizacyjnej, poprawa jakości i jednoznaczności komunikacji z Klientami.
 • Skrócenie cyklu realizacji zadań, poprawa jakości planowania i harmonogramowania pracy.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań.
 • Przygotowanie uczestników do wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością (np. ISO) czy też informatycznych systemów zarządzania klasy ERP, dzięki przygotowaniu diagramów i opisów głównych procesów w organizacji, wraz z instrukcjami i standardami realizacji zadań.

 Ramowy program szkolenia

1. Warsztaty VSM (mapowanie strumienia wartości – mapowanie przepływu informacji i zadań) jako podstawa wdrożenia „lean office”:

 • Identyfikacja procesów składających się na strumień wartości w organizacji
 • Wdrożenie w techniczne elementy mapowania wartości tj. symbole i ich treść, obliczenia wartości typowych parametrów istotnych dla mapowania
 • Przygotowanie mapy strumienia wartości odzwierciedlających bieżącą sytuację w organizacji („present state map”)
 • Analiza zidentyfikowanych procesów pod kątem podstawowych charakterystyk, efektywności i stabilności.

2. Warsztaty VSM (druga część) – przygotowanie mapy strumienia wartości dla stanu docelowego („future state map”).

3. Tworzenie diagramów, opis, oprawa proceduralna i dokumentowa głównych procesów związanych z funkcjonowaniem biur – procesu obsługi klienta/petenta, procesu realizacji zlecenia/zamówienia, procesu realizacji sprzedaży, procesu realizacji zakupów - warsztaty.

4. Wyrównywanie obciążenia zadaniami w powiązanych komórkach organizacji – „work balancing” (podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks”, podstawy harmonogramowania zadań powiązanych).

5. Metoda 5S jako podstawa porządkowania i standaryzacji stanowisk pracy w komórkach organizacji.

6. Muri Mura Muda – analiza strumienia wartości w organizacji pod kątem występowania marnotrawstwa – identyfikacja 7 typów marnotrawstwa (wykorzystanie narzędzi „spaghetti diagrams”, „jidoka” – wbudowywanie jakości w procesy, wykorzystywanie technik „visual management” i „andon” – powiadomienia o trudnościach, tworzenie rozwiązań odpornych na błędy – tzw. „poka yoke”).

 

Informacja o prelegencie

 

Praktyk zarządzania produkcją, trener. Przez wiele lat związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielny specjalista w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektor generalny i dyrektor zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). Zajmował się w nich:
• zarządzaniem przedsiębiorstwem,
• wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi,
• zarządzaniem łańcuchem dostaw,
• zakupami strategicznymi,
• zarządzaniem zapasami,
• wdrażaniem nowych technologii produkcji,
• wdrażaniem systemów jakościowych.
Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce. Wśród uczestników prowadzonych przez niego szkoleń znaleźli się pracownicy firm:
Gates Polska, Delphi Polska, Hańderek, Suempol, Konspol S.A., Schneider Electric Polska, Indesit Polska, IBM Polska, GATX Polska, Graal, Mahle Polska, Arcelor Mittal Polska, Belvedere Vodka, PKP PLK, BAS Polska, C+N Polska, Maquet Polska, Telefonika S.A., Sonoco Polska, MPWiK Lublin, MPWiK Wrocław i wielu innych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT