Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Legislacja samorządowa - przygotowywanie uchwał pod względem formalnym i merytorycznym

Kategoria: Prawne

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządu terytorialnego wszystkich szczebli zajmujących się legislacją prawa miejscowego oraz wszelkie osoby zainteresowane poznaniem wiedzy w tej dziedzinie.

 

Program szkolenia

I. Zagadnienia wprowadzające
a. prawo miejscowe w hierarchii źródeł prawa
b. akty prawne regulujące działalność legislacyjną samorządów
c. normatywne kompetencje organów J.S.T.
d. organy stanowiące prawo miejsce
e. rodzaje aktów prawa miejscowego i organów stanowiących
f. obowiązywanie aktów prawnych w czasie, uchylenie lub zmiana podstawy prawnej aktu normatywnego

II. Procedura stanowienia prawa miejscowego
a. inicjatywa uchwałodawcza
b. projekt aktu normatywnego
c. ścieżka legislacyjna
d. wejście w życie aktu normatywnego
e. ogłaszanie aktów normatywnych

III. Redagowanie tekstów aktów normatywnych
a. ogólne zasady redagowania aktów normatywnych
b. podstawa prawna wydania aktu
c. struktura i elementy aktu normatywnego
d. rodzaje przepisów w aktach normatywnych
e. układ przepisów w aktach normatywnych
f. nowelizacja aktu normatywnego
g. oznaczenie i systematyka przepisów w aktach prawa miejscowego
h. typowe środki techniki prawodawczej

III. Skutki naruszenia zasad techniki prawodawczej
a. kompetencje nadzorcze wojewody
b. prawo zaskarżania aktów normatywnych J.S.T
c. odmowa stosowania wadliwego aktu normatywnego w procesie sądowego stosowania prawa

 

Informacja o prelegentach

Szkolenie poprowadzą radca prawny, wieloletni członek orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, oraz radca prawny, specjalizujący się m.in. w prawie administracyjnym i samorządowym, doradza jednostkom samorządu terytorialnego.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty, wykład, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT