Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Lista płac od podstaw

Kategoria: Biznes

Dwudniowe szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac z uwzględnieniem aspektów podatkowych i składkowych. Zastosowanie prawa pracy w kalkulacji wynagrodzenia „od brutto do netto”. Ukazanie problemów płacowych najczęściej występujących w praktyce. Uczestnicy od początku do końca szkolenia poznają zastosowanie teorii prawa pracy w naliczaniu listy płac rozwiązując konkretne przykłady. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działu płac, księgowych, oraz pracodawców.

Program szkolenia
Dzień 1
1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowej kalkulacji listy płac
– Kodeks pracy
– Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń Społecznych
– Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy
– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.1.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
– Regulamin pracy
– Regulamin wynagradzania
– Inne akty wewnątrzzakładowe
2. System wynagrodzeń – co oznacza i jak wpływa na listę płac
– Rodzaje systemów wynagrodzeń
– Dostosowanie systemu do specyfiki firmy
3. Lista płac dla pracownika
– Przychód z umowy o pracę podstawą do naliczania składek ZUS i zaliczki na podatek
– Koszty uzyskania przychodu
– PIT-2
4. Minimalne wynagrodzenie za pracę
– Minimalna wysokość zasiłku
– Kwota wolna od potrąceń
– Dodatek za pracę w porze nocnej
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
– Wysokość składek
– Podstawa naliczania składek
– Przychody zwolnione ze składek
– Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i  rentowe
– Obliczanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
– Świadczenia na rzecz pracowników a składki ZUS
– Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zasady zwolnień
– Termin przekazywania składek do ZUS
6. Zaliczka na podatek dochodowy
– Skala podatkowa
– Świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy
– Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty wolnej)
– 50% koszty uzyskania przychodu
– Termin przekazywania zaliczek do urzędu skarbowego
7. Przychody zwolnione od podatku i składek – zestawienie porównawcze
8. Technika naliczania listy płac z różnych tytułów – omówienie porównawcze
– Umowa o pracę
– Umowa zlecenia
– Umowa o dzieło
– Kontrakt menedżerski
– Wynagrodzenie członka zarządu
– Wynagrodzenie członka rady nadzorczej
– Opodatkowanie ryczałtowe umów cywilnoprawnych („małych umów zleceń i o dzieło do kwoty 200 zł brutto”)
9. Przykładowe listy płac.

Dzień 2
10. Listy płac – obliczenia składek ZUS, zaliczki na podatek i wynagrodzenia do wypłat- ćwiczenia
11. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia, m.in.:
– Wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru
– Wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju
– Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
– Dodatek wyrównawczy
– Odprawy, odszkodowania
12. Fakultatywne składniki wynagrodzenia, m.in.:
– Dodatki
– Premie/nagrody
– Opieka medyczna
13. Nieobecność pracownika i jej wpływ na listę płac
– Zwolnienie lekarskie
– Urlop bezpłatny
– Urlop wypoczynkowy
14. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
– Wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru urlopu wypoczynkowego
– Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc – wliczane tylko do ekwiwalentu za urlop – ćwiczenia praktyczne
– Zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
– Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop
15. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
– Kolejność dokonywanych potrąceń
– Granice dokonywania potrąceń
– Kwota wolna od potrąceń
– Fakultatywne potrącenia wymagające zgody pracownika
– Potrącenia z zasiłków, umów cywilnoprawnych, potrącenia z ZFŚS
16. „Wieloskładnikowe” listy płac – ćwiczenia
17. Jak unikać pułapek sporządzając listy płac – rady praktyczne.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania kierunek zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania gospodarczego), ukończyła również studia podyplomowe MBA dla kadry HR. oraz z Psychologii i Zarządzania Personelem. Jako trener Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prowadzi autorskie szkolenia z zakresu naliczania wynagrodzeń „Płace od podstaw” oraz „Płace dla zaawansowanych”. Jako Menedżer ds. Kadrowo-Płacowych dużej firmy w Polsce kształtuje politykę wynagrodzenia i benefitów, bierze udział w badaniach rynkowych wynagrodzeń oraz przeprowadza i monitoruje wyceny stanowisk.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy

Kwalifikacje po ukończeniu szkoleniaCertyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT