Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Logika projektowa – od pomysłu do projektu

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do osób (pracowników jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itd.) zamierzających ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych w tym funduszy UE oraz instytucji grantodawczych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do myślenia projektowego oraz samodzielnego opracowywania projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, a także rozszerzenie umiejętności uczestników szkolenia w kontekście przeprowadzania analizy problemów, formułowania celów, planowania działań, harmonogramu oraz budżetowania.

Ramowy program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia, zasady i metody pracy nad projektami

- Program a projekt

- Cechy charakterystyczne projektu

- Metody pracy nad projektem

- Projekt a wniosek o dotację

2. Zajęcia warsztatowe – cykl życia projektu

- Etap programowania

określenie strategii i celów programu, instytucje odpowiedzialne za wdrażanie i finansowanie programu.

-Etap identyfikacji

analizy i diagnozy niezbędne do sformułowania celów/Analiza problemów. Budowanie drzewa problemów projektu. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.

- Etap formułowania

Cele projektu – drzewo problemów – drzewo celów. Mierzalność celów. Grupy docelowe – wybór grupy docelowej , uzasadnienie wyboru, uzasadnienie instrumentów wsparcia. Działania – charakterystyka działań/ opis i metodologia. Rezultaty, produkty, wskaźniki. Harmonogram i budżet. Budżet zadaniowy, weryfikacja kosztów.

-Etap wdrażania

Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem, zasady realizacji projektów w partnerstwie. Monitoring postępu projektu względem wyznaczonych celów. Ewaluacja projektu.

3. Wybór źródła finansowania – montaż finansowy, przepływy finansowe w projekcie.

4. Narzędzia wspomagające tworzenie projektów. Arkusze kalkulacyjne, generatory wniosków.

 

Informacja o prelegencie

Specjalistka EFS posiadająca kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS (w ramach PO KL - koordynator projektów w Działaniach 8.1.1 i 9.1.2) i EFRR (w ramach Pomocy Technicznej - koordynator projektu badawczego i RPO WL – koordynator projektu z Działania 7.3).

Od 2007 prowadzi szkolenia z zakresu interwencji EFS, początkowo jako pracownik Regionalnego Ośrodka EFS – akredytowany trener i animator EFS, obecnie jako trener praktyk (ponad 800 godz. szkolenia).

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup beneficjentów EFS, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów wdrażania projektów. Posiada szeroką znajomość zagadnień z zakresu pisania, realizacji, rozliczania, sprawozdawczości i kontroli projektów.

Współpracuje z jst., powiatowymi urzędami pracy, instytucjami szkoleniowymi i ngo w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

Autorka i współautorka wielu projektów aplikacyjnych do EFS (ponad 100 projektów POKL /9.1.2,9.2, 1.5, 8.1.1, 1.5, programy MKiDN i inne realizowane na terenie w przewadze woj. lubelskiego i mazowieckiego).

Moderator kilkunastu partnerstw projektowych oraz na rzecz rozwoju.

Współtwórca dokumentów strategicznych organów samorządu oraz LGD.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone metodą wykładowo-warsztatową, przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych, z wykorzystaniem  ćwiczeń aktywizujących grupę i ilustrujących omawiany materiał

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT