Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Media rodzaje, dostawa, opomiarowanie, rozliczanie

Kategoria: Biznes

Program szkolenia

• Podstawy formalne i prawne
o Rodzaje dostaw mediów
o Źródła przetwarzania energii
o Rodzaje urządzeń pomiarowych ciepła i wody
• Ustalenie kosztów
o Koszty stałe i zmienne
o Problemy z eksploatacją
• Źródła energii
o Energia elektryczna i cieplna
o Źródła energii odnawialnej
• Rozliczanie kosztów dostawy i wytworzenia ciepła
o Podstawy prawa energetycznego
o Warianty metod rozliczenia kosztów dostawy
o Wybór metody rozliczenia
o Rejestr kosztów i odczytów
o Opracowanie regulaminu rozliczenia kosztów
• Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków
o Ustalenie zużycia sumarycznego z lokalo Rozliczenie zużycia wodomiaru głównego
• Rozliczenie na przykładzie
o Rozliczenie kosztu stałego i wspólnego
o Ustalenie zużycia dla lokali z brakującym lub uszkodzonym licznikiem dla ciepła i wody.
o Uzupełnienie zużycia brakującego
o Wyliczenie stawki GJ
o Rozliczenie zużycia i kosztów lokalowych
o Przygotowanie raportu końcowego
o Kontrola rozliczenia końcowego.
o Ustalenie uchybu t.j. wody gospodarczej

 

Informacje o prelegencie

V-ce prezes  zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS, Dyrektor Zarządzający TBS, Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER oraz dyrektor Instytutu Aktywizacji Zawodowej TRANSFER. Członek  ostatniej edycji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy MI. Wykładowca tematów prawa budowlanego i cywilnego oraz rozliczania kosztów, prowadzenia dokumentacji i opracowywania budżetu operacyjnego w nieruchomościach wielolokalowych, publicznych i komercyjnych. Autor publikacji: Poradnik administratora nieruchomości 2 części oraz Algorytm rozliczania kosztów ciepła i wody, oraz wielu autorskich programów komputerowych przydatnych w administrowaniu nieruchomościami.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT