Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe

Kategoria: Biznes

Mnogość zjawisk i praktyk, ciągle postępująca decentralizacja handlu zagranicznego, różnice prawne, kulturowe i językowe stały się przyczyną opracowania międzynarodowych standardów w sferze transportu, ubezpieczeń, odbioru i kontroli towaru. Praktyki i regulacje powszechnie stosowane w handlu międzynarodowym przyjmują postać zwyczajów, uzansów i formuł handlowych.

 

Formuły handlowe regulują obowiązki eksportera i importera w zakresie:

- organizacji transportu i dostawy towaru;

- sposobu podziału kosztów pomiędzy strony, związanych z transportem, ubezpieczeniem towaru i jego odprawami celnymi;

- określeniem momentu przejścia ryzyka związanego z towarem ze sprzedającego na kupującego.

 

Najbardziej znane i powszechnie stosowane w praktyce handlowej są reguły Incoterms (International Commercial Terms).  Mają one za zadanie usuwanie wątpliwości, jakie pojawiają się przy wykonywaniu transakcji międzynarodowych. Są przygotowane do stosowania w dostawach wewnątrzwspólnotowych i krajowych.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla handlowców, spedytorów, pracowników agencji celnych oraz firm obsługujących transakcje międzynarodowe. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z międzynarodowymi uzansami i regułami stosowanymi w transakcjach handlu zagranicznego, omówienie podstawowych zasad formuł Incoterms określających obowiązki i koszty ponoszone przez sprzedającego lub kupującego w zależności od bazy sprzedaży towaru, uzgodnionej w transakcji zagranicznej pomiędzy stronami.

 

Program szkolenia   

W zakresie szkolenia dot. zwyczajów i uzansów handlowych zawarte są takie elementy jak:

1. Zwyczaje, uzanse i formuły handlowe.

2. Międzynarodowa Izba Handlowa ICC i jej rola w handlu międzynarodowym.

3. INCOTERMS 2000 – omówienie poszczególnych formuł (grupa E, F, C, D)

4. Pojęcie głównej drogi przewozu w INCOTERMS

5. Bazowe formuły: loco i franco

6. Obowiązki sprzedającego i kupującego w zależności od bazy sprzedaży.

7. Zasady wyboru gestii transportowej.

8. Podstawowe różnice pomiędzy regułami Incoterms wersja 2000 i 2012.

9. Szczegółowa analiza wykładni formuł handlowych INCOTERMS 2010

a. reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu;

b. reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

10. Inne formuły handlowe: COMBITERMS, RAFTD.

11. Odpowiedzi na pytania. Dyskusja.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi wykładowca na studiach Handel Zagraniczny (WSPA w Lublinie www.wspa.pl), doktorant Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Zakład Stosunków Międzynarodowych, członek Polskiego Towarzystwa Badań Międzynarodowych, trener realizujący projekty szkoleniowe dot. tematyki handlu międzynarodowego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć oraz praktyczną znajomość obsługi transakcji zagranicznych (ponad 15 lat pracy w charakterze specjalisty ds. eksportu, importu). Prowadzi zajęcia w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, niektóre tematy w języku angielskim.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT