Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Miejsce i rola rady gminy oraz radnego we wspólnocie samorządowej

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest przede wszystkim przekazanie niezbędnego zakresu wiedzy na temat roli organów stanowiących oraz miejsca i roli radnych we wspólnotach samorządu gminy i powiatu. Adresatami szkolenia są radni rady gminy oraz pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialni za obsługę organów stanowiących.

 

Program szkolenia

1. Zasada pomocniczości i rola samorządu lokalnego w ustroju państwa.
2. Zadania własne i zlecone gminy.
3. Sposoby wykonywania zadań publicznych.
4. Organy gminy oraz ich zadania.
5. Jednostki organizacyjne gminy. Struktura organizacyjna samorządu gminy.
6. Organ stanowiący i formy jego działalności (sesje, komisje, komisja rewizyjna).
7. Źródła dochodów i przeznaczenie wydatków gminy.
8. Zasady tworzenia i wykonywania budżetu. Wieloletnia prognoza finansowa.
9. Perspektywa budżetu zadaniowego.
10. Rola i zadania radnego w społeczności lokalnej (WARSZTATY).
11. Zebrania z mieszkańcami (WARSZTATY)
12. Dostęp radnego i mieszkańców gminy do informacji publicznej. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (WARSZTATY).
13. Ograniczenia dotyczące osób pełniących funkcje publiczne - przepisy antykorupcyjne.
14. Podsumowanie i rozdanie certyfikatów.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik administracji samorządowej, mający w swym doświadczeniu zawodowym pracę na stanowisku sekretarza gminy w gminie wiejskiej oraz bogate doświadczenie w urzędzie dużego miasta – gdzie m. in. przez kilka lat odpowiadał za kontakty prezydenta z radą miejską; doświadczony audytor wewnętrzny, kierował wydziałem organizacyjnym, audytu i kontroli, gospodarowania mieniem; doświadczony trener oraz wykładowca uczelni wyższych Lublina (KUL, UMCS, WSPiA).

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz zajęcia warsztatowe w grupach

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT