Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym

Kategoria: Sektor publiczny

Celem szkolenia jest przystępne omówienie podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem samorządu, z jego rolą, sposobem wykonywania nałożonych na niego zadań publicznych. Adresatami szkolenia są radni rady powiatu oraz pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialni za obsługę organów stanowiących.

 

Program szkolenia

1. Zasada pomocniczości i rola samorządu lokalnego w ustroju państwa
2. Rola samorządu powiatowego. Zadania własne i zlecone powiatu
3. Sposoby wykonywania zadań publicznych przez powiat
4. Organy powiatu (rada i zarząd) oraz ich zadania
5. Funkcja kontrolna rady powiatu. Instytucja absolutorium
6. Jednostki organizacyjne powiatu. Struktura organizacyjna wspólnoty samorządowej
7. Organ stanowiący i formy jego działalności (sesje, komisje, komisja rewizyjna)
8. Źródła dochodów i przeznaczenie wydatków powiatu
9. Zasady tworzenia i wykonywania budżetu. Wieloletnia prognoza finansowa
10. Perspektywa budżetu zadaniowego
11. Rola i zadania radnego w społeczności lokalnej
12. Zebrania z mieszkańcami
13. Dostęp radnego i mieszkańców do informacji publicznej. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
14. Ograniczenia dotyczące osób pełniących funkcje publiczne - przepisy antykorupcyjne
15. Podsumowanie i dyskusja

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik administracji samorządowej, mający w swym doświadczeniu zawodowym pracę na stanowisku sekretarza gminy w gminie wiejskiej oraz bogate doświadczenie w urzędzie dużego miasta – gdzie m. in. przez kilka lat odpowiadał za kontakty prezydenta z radą miejską; doświadczony audytor wewnętrzny, kierował wydziałem organizacyjnym, audytu i kontroli, gospodarowania mieniem; doświadczony trener oraz wykładowca uczelni wyższych Lublina (KUL, UMCS, WSPiA).

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz zajęcia warsztatowe w grupach

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT