Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Negocjacje zaawansowane w warsztacie doradcy klienta

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników komórek sprzedażowych odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientem.

Celem szkolenia jest:

- nabycie umiejętności negocjacyjnych w kontaktach z różnego typu klientem, zarówno z klientem zewnętrznym organizacji jak i klientem wewnętrznym, czyli współpracownikami,

- nabycie umiejętności poprawnego formułowania celów negocjacyjnych,

- poznanie wiedzy na temat stylów, strategii i taktyk negocjacyjnych,

- poznanie praktycznych wzorców neurolingwistycznych do wykorzystania w procesie negocjacji,

- trening umiejętności radzenia sobie ze sprzecznością interesów, a w konsekwencji z konfliktem,

- poznanie podstaw neuropsychologii, nowoczesnej wiedzy z zakresu funkcjonowania naszego umysłu,

- poznanie języka perswazji.

Ramowy program szkolenia

Dzień pierwszy:

 

1. Wstęp:

a) przedstawienie się prowadzącego i uczestników

b) ustalenie zasad wspólnej pracy grupowej

c) poznanie oczekiwań uczestników

d) prezentacja celów warsztatów

e) sprawy organizacyjne

 

2. Komunikacja w procesie negocjacji

a) rozpoznawanie „modeli świata” rozmówców,

b) podstawy neuropsychologii i zasad działania ludzkiego umysłu w procesie osiągania celów,

c) systemy reprezentacji ,

d) umiejętność budowania raportu,

e) wykorzystanie pierwszego wrażenia,

f) komunikacja werbalna i niewerbalna,

 

3. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

a) prawa asertywności i sytuacje, gdy nie należy być asertywny,

b) charakterystyka procesu negocjacji,

c) cechy dobrego negocjatora,

d) style negocjacji,

e) taktyki negocjacyjne.

 

Dzień drugi:

 

1. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów - cd

a) trudne negocjacje i możliwe problemy oraz sposoby ich rozwiązania,

b) poprawne definiowanie celów negocjacyjnych (maksymalny, minimalny, BATNA),

c) rola hierarchii celów w przebiegu procesu negocjacji.

d) fazy procesu negocjacji,

e) i co dalej? – działania ponegocjacyjne.

 

2. Język perswazji

a) struktury neurolingwistyczne do zastosowania w dystrybucji produktów finansowych,

b) formułowanie pytań,

c) wykorzystanie presupozycji,

d) dostosowanie komunikacji do systemów reprezentacji rozmówcy,

e) czego nie robić – antydekalog!

f) taktyki manipulacji i jak się przed nimi bronić.

 

3. Bezludna wyspa

a) ćwiczenie negocjacyjne w którym uczestnicy wykorzystują zdobytą wiedzę oraz ćwiczą umiejętności negocjacyjne.

b) scenariusz autorski.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, posiadający ponad 10 lat praktyki menadżerskiej na różnych poziomach organizacji (kierownik, dyrektor zarządzający, członek zarządu) w różnych obszarach działania (sprzedaż, logistyka, zasoby ludzki, rozwój organizacji, zarząd). W 2005 roku uzyskał Graduate Certificate in Business Administration w ramach International MPA/MBA Degree Program. Specjalista budowy efektywnych organizacji gospodarczych od podstaw, a także od stawiania na nogi firm, które nie osiągają zadowalających zysków. Wyważona, spokojna, silna osobowość. Zdecydowany i zaangażowany, spostrzegawczy i szybko reagujący. Nastawiony na rezultaty klienta. Błyskawicznie wychwytuje słabe strony organizacji. Doskonale dobiera najprostsze, najskuteczniejsze rozwiązania - dające efekt natychmiast. Obecnie doktorant na Wydziale Nauk Społecznych UWM. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz The International Coach Federation.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład interaktywny, ćwiczenia w małych grupach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja, odgrywanie ról. Program szkoleniowy jest tak zaprojektowany, aby trening pozwalał na bieżące ćwiczenia właśnie poznanej wiedzy

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT