Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków w projektach unijnych. Korekty finansowe i zwrot środków

Kategoria: Prawne

Program szkolenia:

 1. Charakter prawny korekt finansowych. Decyzja administracyjna ustalająca wysokość korekty finansowej
 2. Postępowanie z wykrytymi nieprawidłowościami w aspekcie wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramch programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 3. Wezwanie do zapłaty, a korekta finansowa
 4. Korekta finansowa jako materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu administracyjnym zwrotowym
 5. Procedura udzielania ulg w spłacie środków europejskich
 6. Moc prawna i dowodowa taryfikatora w sprawie nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach publicznych
 7. Moment zastosowania danej wersji taryfikatora
 8. Formalne naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nie skutkujące koniecznością nałożenia korekty finansowej
 9. Miarkowanie korekt finansowych. Omówienie nowych zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju
 10. Możliwość nałożenia ponownie wyższej korekty finansowej na tą samą nieprawidłowość
 11. Korekty finansowe nałożone w toku postępowania kontrolnego dla organu prowadzącego postępowanie zwrotowe
 12. Przedmiot i definicja nieprawidłowości. Nieprawidłowości, które legły u podstaw nałożenia korekty finansowej, a przedmiot postępowania zwrotowego
 13. Korekty finansowe w świetle rozporządzenia 1303/13. Pojęcie nieprawidłowości indywidualnej i systemowej
 14. Studium przypadków z orzecznictwa m.in. art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych
 15. Możliwość stosowania przepisów procedury administracyjnej do nałożenia korekty finansowej
 16. Zwrot środków w sytuacji zatwierdzenia wniosku o płatność i przed jego potwierdzeniem
 17. Upadłość beneficjenta, a zwrot dofinansowania
 18. Dorobek orzecznictwa sądowego w zakresie korekt finansowych

 

 

Informacje o prelegencie:

Ekspert – praktyk, od 10 lat zajmuje się funduszami pomocowymi, sporządzaniem analiz finansowych i ekonomicznych a także pełni kierownicze funkcje w administracji państwowej. Jako osoba zajmująca się wdrażaniem jednej z osi priorytetowej PO IiŚ w jednostce administracji publicznej/placówce naukowo- badawczej/, odpowiedzialny jest za cały proces wdrażania osi (nabór i ocena wniosków, płatności dla beneficjentów, sprawozdawczość  i monitoring, kontrola, wydawania decyzji administracyjnych ( etapy i procesowanie), ustalanie i raportowanie nieprawidłowości, promocja, zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie działu, tworzenie i realizacja rocznego programu szkoleń dla beneficjentów). Współuczestniczyła w opracowaniu dokumentów programowych i aplikacyjnych dla beneficjentów programu operacyjnego (w tym w studium wykonalności, kwalifikowalności wydatków, przygotowania i realizacji wydatków) a także w ocenie projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania (w tym ocena projektów pod kątem wykonalności projektów).
Uczestniczyła w przygotowaniu ponad 50 projektów, w znaczącej części opracowywanych w ramach pomocy technicznej, a także w przygotowaniu jednostek do pełnienia roli instytucji wdrażających w ramach krajowych programów operacyjnych w perspektywie 2007-2013. Występuje jako trener na licznych szkoleniach z zakresu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz analizy finansowej i ekonomicznej. Doradca  w jednym z wojewódzkich Urzędów Pracy w zakresie, programowania konkursów i windykacji kwot wydatkowanych w nadmiernej wysokości , nie zgodnie z przeznaczeniem Lu z tytułu korekt finansowych.

 

 

Czas trwania szkolenia: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Ceryfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT