Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Nowa Instrukcja Kancelaryjna

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, chcących zapoznać się szczegółowo z zasadami Nowej Instrukcji Kancelaryjnej.

 

Program szkolenia

I. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI.

1. Dokument – „dowód pierwszorzędny”, pojęcie, rodzaje,

2. Dokument elektroniczny,

3. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie,

4. Dokumentacja  tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw,

II.PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PODMIOCIE.

1. „Konstytucja archiwalna” ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698).

2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją ,zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U .z 2002 r. Nr 167, poz. 1375).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 20 stycznia 2011 r  (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

a) Zakres podmiotowy.(Co mają czynić podmioty nieobjęte? Muszą przecież mieć instrukcję kancelaryjną ,rzeczowy wykaz akt ,instrukcję o zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt!!!)

b) Zakres przedmiotowy.

c) Słowniczek pojęć i ważne terminy.

d) Zarządzenie wewnętrzne w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt.

e) Kim jest koordynator czynności kancelaryjnych?

f) Interoperacyjność znaku   sprawy.

g) Udział komórek innych niż merytoryczne przy załatwianiu spraw.

h) Rozpowszechnianie pism wewnątrz podmiotu - Gdzie jest teczka współdziałania między komórkami?

i) Dlaczego nie ma „Bc” w RWA?

j) Czy można  rozszerzyć RWA oczywiście za zgodą archiwum właściwego miejscowo?

k) Brak wzorów blankietów korespondencyjnych, spisów spraw, spisów zdawczo-odbiorczych, pieczątek, itp.

l) Jak prowadzić składy chronologiczne i składy informatycznych nośników danych?

m) Czym jest dekretacja zastępcza, akceptacja jedno lub wielostopniowa?

n) Jakie dokumenty stanowią akta sprawy?

III. INSTRUKCJA ARCHIWALNA - pierwszy raz w randze rozporządzenia (Jaki jest czas na dostosowanie?)                                       

IV. BEZDZIENNIKOWY SYSTEM KANCELARYJNY

V. PUNKTY ZATRZYMANIA

VI. KONSTRUKCJA RZECZOWEGO WYKAZU AKT

VII.NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA-dwa systemy obiegu

VIII. RODZAJE PRZESYŁEK

a) Przesyłki przekazane pocztą elektroniczną

b) Przesyłki na nośniku papierowym

c) Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych

d) Przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą

IX. PUNKTY ZATRZYMANIA-porównanie zadań w poszczególnych punktach

1. Punkt kancelaryjny

2. Kierownik podmiotu-dekretacja

3. Prowadzący sprawę

4. Akceptujący

X.CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE EZD

XI.CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE TRADYCYJNYM-możliwość wsparcia narzędzi informatycznych

XII. WARSZTATY Z INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ I ARCHIWALNEJ -ok.30 zadań polegających min. na:

1) nadawaniu symbolu klasyfikacyjnego i kategorii archiwalnej z rzeczowego wykazu akt,

2) zakładaniu i prowadzeniu spisu spraw,

3) zakładaniu teczek aktowych,

4) zakładaniu  podteczek,

5) nadawaniu znaku sprawy z teczki aktowej,

6) nadawaniu znaku sprawy z podteczki,

7) opisaniu teczki i podteczki,

8) porządkowaniu teczek aktowych do przekazania do archiwum zakładowego,

9) porządkowaniu dokumentacji nie tworzącej akt spraw jak np. raporty kasowe, listy płac itp.

10) sporządzaniu spisów zdawczo- odbiorczych odrębnie dla kat „A” i kat” B” w układzie rzeczowym i chronologicznym,

11) uporządkowaniu akt osobowych i sporządzeniu dla nich spisu zdawczo-odbiorczego, wypełnieniu karty wypożyczeń.

 

 Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja, ćwiczenia, warsztaty i case study

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT