Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych – nowe wyzwania dla urzędów

Kategoria: Sektor publiczny

Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmieniającym się systemem ochrony informacji niejawnych wprowadzonym nową ustawą, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących administracji publicznej i samorządowej. Adresatami szkolenia są kierownicy jednostek, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, kierownicy kancelarii tajnych, pracownicy pionów ds. ochrony informacji niejawnych.

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki zmienionego systemu ochrony informacji niejawnych
2. Nowa klasyfikacja informacji niejawnych - likwidacja ”tajemnicy służbowej”
3. Nowe wymagania wobec Kierowników jednostek organizacyjnych i Pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
4. Co z Kancelariami Tajnymi?
5. Przegląd i zniesienie klauzul tajności dla dotychczasowych tajemnic służbowych
6. Tworzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji urzędowej
7. Procedury obiegu dokumentacji niejawnej o klauzulach ”Poufne” i ”Zastrzeżone”
8. Nadzór Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi Łukasz Kister- niezależny ekspert bezpieczeństwa informacyjnego – biegły sądowy. Audytor wiodący i projektant Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Doktorant w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żilinie. Absolwent studiów magisterskich o specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem, oraz studiów licencjackich z zakresu: Dziennikarstwa i komunikowania masowego. Ekspert krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, m.in. European Association for Security (Przewodniczący Sekcji Doktorantów), Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas (Członek Rady Naukowej), Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Trener szkoleń i warsztatów specjalistycznych. Wykładowca akademicki m.in. z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, dziennikarstwa śledczego, wywiadu gospodarczego, bezpieczeństwa biznesu, problematyki społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa państwa. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących różnorodnych aspektów bezpieczeństwa, opublikowanych w językach: polskim, słowackim, ukraińskim i angielskim. Jest stałym współpracownikiem czasopism naukowych i specjalistycznych, m.in.: ”Securitologia”, ”Ochrona Mienia i Informacji”. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli ”ŚCIŚLE TAJNE” oraz odpowiadające mu certyfikaty NATO i Unii Europejskiej. Realizował różnorodne projekty z zakresu bezpieczeństwa informacji m.in. dla takich instytucji i firm, jak: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o, Operator Gazociągów Przesyłowych ”Gaz System” S.A., Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło sp. z o.o. (Grupa PGNiG), PGE Dystrybucja Warszawa – Teren sp. z o.o., HEWITT Associates sp. z o.o., Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ”Siarkopol” S.A., CPU Service, Port Lotniczy im. F. Chopina, i wielu innych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, konwersatorium

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT