Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Nowelizacja KPA - 2017

Kategoria: Sektor publiczny

Instytucje procesowego prawa administracyjnego na gruncie uregulowań zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego na gruncie wielkiej nowelizacji zaplanowanej na czerwiec 2017r.

 1. Najnowsze zmiany w przepisach KPA, których wejście w życie planowane jest na 1 czerwiec 2017r.- ogólna charakterystyka;cele nowelizacji
 2. Nowe zasady postępowania administracyjnego
 3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.
 4. Bezczynność organu w postępowaniu- nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania- ponaglenie
 5. Nowa regulacja art. 36-37 Kpa- definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.
 6. Postępowania uproszczone – szczególne postepowania administracyjne.
 7. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.
 8. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 kpa ( rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania- odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.
 9. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.
 10. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego – mediacja.
 11. Nowa forma załatwiania sprawy administracyjnej- umowa administracyjna między stroną a organem administracji.
 12. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony
 13. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 Kpa
 14. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie- nowe elementy w decyzji:
 15. NOWOŚĆ- tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych
 16. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie-NOWOŚĆ
 17. Postępowanie odwoławcze- nowości
 18. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych.
 19. Pozostałe zmiany majace wpływ na przebieg postepowania administracyjnego

 

Informacje o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

 

Adresaci szkolenia:  Niniejsze szkolenie adresowane jest  pracowników organów administracji publicznej stosujących w swej pracy regulacje kodeksu postępowania administracyjnego, sekretarzy, radców prawnych.

 

Korzyści: Szkolenie ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnymi. Szkolenie pozwoli na wyczerpujące zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych z uwzględnieniem kolejnej nowelizacji , której przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2017r. Szkolenie szczegółowo omawia zmiany  wprowadzające do procedury administracyjnej tak znaczące zmiany jak- mediacja, nowe elementy decyzji, usankcjonowanie potwierdzania za zgodność kserokopii oryginałów przedstawionych przez stronę prze upoważnionego pracownika organu, prawo do zrzeczenia się odwołania i wiele innych.

  

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

 

KONTAKT