Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Nowelizacja Ustawy Prawo Oświatowe i Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w kontekście rozliczania i realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kategoria: Prawne

Program szkolenia:

  1. Nowe regulacje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zawarte w ustawie Prawo oświatowe
  2. Polityka kadrową po wprowadzeniu reformy oświatowej od 1 września 2017 r. i zmiana w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.
  3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych specjalistów do prowadzenia zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020
  4. Zatrudnianie nauczycieli do prowadzenia i realizowania zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w placówkach publicznych na podstawie Karty Nauczyciela
  5. Zatrudnianie nauczycieli spoza szkoły do prowadzenia i realizowania zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie Kodeksu pracy
  6. Zasady zatrudniania nauczycieli i realizowania zajęć w projektach realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w szkołach i przedszkolach niepublicznych
  7. Rozliczenia finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącego rozliczania między gminami w zakresie pokrycia kosztów edukacji przedszkolnej poniesionych na dziecko niebędące mieszkańcem gminy prowadzącej dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego
  8. Nowe regulacje w zakresie udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu JST wypłacanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty niebędące JST.

 

Informacje o prelegencie:

Absolwent Wydział€ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Głównej Szkole Handlowej. Trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project meneger projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE. Prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, nauczycieli oraz wychowawców. Autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, wykład

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfiakt ukończenia szkolenia

KONTAKT