Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Nowoczesna gospodarka odpadami

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zmian w przepisach gospodarki odpadami. Adresatami szkolenia są przede wszystkim przedstawiciele samorządów gminnych i związków międzygminnych.

 

Ramowy program szkolenia (do uzgodnienia)    

1. Gospodarka odpadami jako element gminnej polityki komunalnej

a) dane statystyczne

b) definicje

c) rynki gospodarki komunalnej

d) grupy kapitałowe działające na tym rynku

e) oczekiwania UE

2. Determinanty nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie

a) metody naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

b) wady i zalety każdej z metod

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prof. nadzw. SGH w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Doktor nauk ekonomicznych, Doktor habilitowany nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw sektora komunalnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych, analizie budżetu gminy, analizie i ocenie nakładów inwestycyjnych w infrastrukturze. Jego zainteresowania dotyczą także lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej, w tym tworzenia strategii i planów rozwoju lokalnego, gospodarki odpadami oraz planów rewitalizacji. Autor publikacji, opracowań i badań z zakresu rozwoju lokalnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora komunalnego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 5 godzin zegarowych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT