Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Nowoczesne metody w pracy socjalnej. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych

Kategoria: Sektor publiczny

Program szkolenia:

 1. Potrzeby lokalnej społeczności i osób poszkodowanych, a zadania ośrodków pomocy społecznej w sytuacjach kryzysu środowiskowego
  - przepisy obowiązującego prawa i standardy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej
 2. Teoria kryzysu
  - kryzys środowiskowy: chronologia kryzysu, spodziewany przebieg i przewidywanie następstw
 3. Interwencja kryzysowa
  - podstawowe założenia
  - działania adresowane do jednostek, rodzin, grup
  - pierwszy kontakt - rola "interwencja jednej sesji"
  - rola pierwszej pomocy psychologicznej (FPA) w kontakcie indywidualnym
 4. Kompetencje i umiejętności pracowników socjalnych ważne w sytuacji kryzysu środowiskowego

 

 

Informacje o prelegencie:

Koordynuje działania gdańskiego oddziału Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pracuje w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku oraz Punkcie Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i projektów dotyczących interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy domowej, profilaktyki, zarządzania kryzysem, pracy ze sprawcami przemocy i interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka. Przewodniczy gdańskiemu Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. przeciwdziałania przemocy, uczestniczy w pracach Rady ds. przeciwdziałania przemocy przy PARPA od początku jej istnienia. Autor standardów interwencji kryzysowej w pomocy społecznej oraz strategii interwencji w sytuacjach kryzysowych w szkole obowiązujących w oświacie.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT