Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Obsługa Klienta Urzędu. Warsztaty z kamerą.

Kategoria: Sektor publiczny

Słowa wypowiadane przez pracownika to 7 % oceny komunikatu przez klienta i innego partnera rozmowy. Pozostałe 93 % to komunikacja niewerbalna. To mowa ciała, przestrzeń rozmowy, walory językowe głosu, dotyk i czas konwersacji. Dlatego program szkolenia przewiduje radzenia sobie z klientem pod kątem płynnego wykorzystania komunikacji niewerbalnej i technik wpływania językiem. Zostaną zaprezentowane techniki budowania korzystnych relacji oraz zarządzania elementami, które są w dyspozycji pracowników urzędu. Uczestnicy nauczą się odczytywać mowę ciała i w głosie swoich rozmówców.

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędu. Celem szkolenia jest poprawienie standardów obsługi interesantów dzięki nabyciu przez pracowników umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych w rozmowach bezpośrednich i telefonicznych z osobami w różnym wieku i o różnych kategoriach zawodowych.

 

Ramowy program szkolenia 

 

BLOK I.

Zasady kreowania wizerunku a standardy obsługi klienta urzędu.

 • Programowanie komunikacji werbalnej do celów zawodowych.
 • Określenie mocnych i słabych stron w komunikacji niewerbalnej.
 • Aparycja – autoprezentacja a wygląd

Rozwiązywanie trudnych sytuacji w obsłudze klienta urzędu.

 • Najczęściej popełniane błędy podczas komunikacji werbalnej z klientami Urzędu.
 • Zasady radzenia sobie z negatywnymi opiniami klientów urzędu.
 • Reagowanie na zastrzeżenia i wątpliwości klienta urzędu.
 • Określenie swoich mocnych i słabych stron.
 • Rozpoznanie rozmówcy i ich nastawienia.
 • Najczęstsze błędy perswazyjne popełniane w procesie komunikacji z klientem urzędu.
 • Asertywność a komunikacja z klientem urzędu.

 

BLOK II.

 • Wywieranie wpływu a sztuka mówienia.
  • Zjednywanie innych do siebie - słowa klucze - jak przekonać tych na „nie”, aby byli na „tak”.
  • Słowa tabu, subjęzyk i konotacja języka – niebezpieczeństwo w komunikacji werbalnej.
  • Dopasowanie stylu komunikacji do wieku rozmówcy – rozmowa z seniorami a rozmowa z dziećmi.
  • Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu słowem.
  • Warunki skuteczności języka perswazji.
  • Zasady doboru argumentów.
  • Główne narzędzia przekonywania
  • Jak nie poddać się kontroli trakcie rozmowy.
  • Umiejętność czytania między wierszami i aktywne słuchanie – podstawa kontrolowanie przebiegu rozmowy.
 • Techniki wywierania wpływu:
 • Potęga sugestii oraz emocji w perswazji.
 • Skuteczne techniki wykorzystywane w trakcie komunikacji z interesantem urzędu:
  • zasada autorytetu
  • reguła wzajemności
  • zasada kontrastu
  • zasada konsekwencji
  • reguła niedostępności
  • zasada lubienia
  • zasada dowodu społecznego

 

BLOK III.

 • Mowa ciała w obsłudze klienta urzędu
 • Gesty pewności siebie.
 • Gesty uzupełniające słowa.
 • Emocje w ruchach ciała – kinezyka.
 • Kontakt wzrokowy.
 • Sygnały niepewności.
 • Sygnały kłamstwa.
 • Sygnały stresu.
 • Sygnały wiarygodności.
 • Proksemika- jak zarządzać przestrzenią by zbudować dobre relacje.
 • Haptyka – dotyk a kreowanie relacji.
 • Chronemika – zarządzanie czasem w kontaktach z klientami urzędu.
 • Budowanie zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.
 • Mowa niewerbalna klientów Urzędu
 • Co oni myślą, gdy z nimi rozmawiam?
 • Rozmowa to proces – jak z monologu zrobić dialog.
 • Operowanie głosem
 • Ustalenie kompetencji komunikacyjnych
 • Ćwiczenia komunikacji z klientem urzędu.
 • Tempo mówienia i inne walory głosu – a wiarygodność , przekonywanie i  zrozumienie przekazywanej klientowi treści.

 

Informacja o prelegencie

Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” w Studium Podyplomowym i na dziennych studiach Dziennikarstwo i PR w WSH w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej i interpersonalnej” w WSBiO i w WSFiZ w Warszawie. Szkoleniowiec z mowy ciała polityków, dyplomatów, urzędników, wykładowców, a nawet księży.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, case studies

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT