Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Kategoria: Biznes

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Ramowy program szkolenia

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem

- cel podejmowania inwestycji rzeczowych

2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe

3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu

4. Elementy matematyki finansowej - zmiana wartości pieniądza w czasie

- wartość przyszła

- kapitalizacja przepływów pieniężnych

- wartość obecna

- dyskontowanie przepływów pieniężnych

- wartość obecna renty

5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:

- zdyskontowanego okresu zwrotu

- zaktualizowanej wartości netto projektu - NPV

- wewnętrznej stopy zwrotu projektu - IRR

- zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu - MIRR

- indeksu zyskowności projektu - PI

6. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje

- różnice w szacowaniu:

1. NCF - przepływów pieniężnych netto

2. Szacowanie OCF - operacyjnych przepływów pieniężnych netto

3. Szacowanie FCF - wolnych przepływów pieniężnych netto

- zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe

1. Zasada dotycząca zysku w sensie księgowym

2. Zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych

3. Zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych

4. Zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych

5. Zasada dotycząca efektów zewnętrznymi

6. Zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego

7. Stopa kosztu kapitału

- koszt kapitału własnego

- koszt kapitału obcego

- zasady szacowania

- średni wazony koszt kapitału - WACC

- ryzyko projektu a koszt kapitału

- marginalny koszt kapitału - MCC

- relacja struktury kapitału i kosztu kapitału

- teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich

8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa

- krzywa możliwości inwestycyjnych - IOS

- krzywa marginalnego kosztu kapitału - MCC

9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych

- metody pośrednie uwzględniania ryzyka

1. Analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej

2. Analiza scenariuszy

3. Analiza drzew decyzyjnych

4. Analiza symulacyjna

- metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka

1. Równoważnik pewności

2. Stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko - RADR

10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania

11. Optymalny czas trwania projektu

Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa

12. Elementy teorii portfela

Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów

13. Wartość opcji rzeczowych

Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja

 

Informacja o prelegencie

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Swoją karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień naukowy doktora. Jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym indeksowane w Journal Citation Reports) oraz 10 książek. Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, doradca i trener od 2005 doradzający, szkolący i współpracujący w zakresie finansów z licznymi klientami z praktyki gospodarczej z różnych sektorów gospodarki, w tym również z udziałem Skarbu Państwa.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie)

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT