Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Ocena okresowa pracownika jako podstawowy element ZZL

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej od najniższego do najwyższego szczebla, bezpośrednich przełożonych, oceniających, kadrowców, osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki kadrowej w firmie.

Celem warsztatów jest wsparcie w zakresie wdrożenia bądź modyfikacji procesu dokonywania oceny okresowej pracownika. tematyki. Uświadomienie uczestnikom warsztatów istoty przeprowadzania systematycznej oceny pracownika. Wspólne wypracowanie kryteriów, skali ocen, przedziałów punktowych, a także zarządzenia wewnętrznego i regulamin zgodnych ze strategią firmy i jej kulturą organizacyjną.

 

Korzyści z warsztatów:

 • stworzenie efektywnego modelu oceny pracownika,
 • pełne zaangażowanie w proces oceny okresowej oceniających, ale także ocenianych,
 • dostarczenie informacji koniecznych do planowania i prowadzenia prawidłowej polityki personalnej,
 • określenie obszarów i przyczyn trudności i ich eliminowanie,
 • określenie mocnych i słabych stron pracownika,
 • określenie mocnych i słabych stron organizacji,
 • zastąpienie subiektywnych, przypadkowych opinii obiektywnymi kryteriami oceny wyników pracy,
 • budowanie kapitału zaufania w relacjach przełożony/pracownik.


Ramowy program szkolenia 

 1. Jak wygląda proces komunikacji w Firmie w relacjach bezpośredni przełożony-pracownik?
 2. Ocena okresowa pracowników a Kodeks Pracy.
 3. Główne zasady systemu ocen okresowych.
 4. Co chcemy osiągnąć wdrażając system oceny okresowej?
 5. Wybór celów oceny okresowej w naszej Firmie.
 6. Ustalenie roli oceniających i ocenianych.
 7. Ustalenie grup kryteriów oceny, ich podział i wybór.
 8. Nie oceniaj jak w szkole – czyli skala ocen i jej przedziały punktowe.
 9. Zasadność wprowadzenia arkusza samooceny pracownika – jego konstrukcja.
 10. Konstrukcja arkusza oceny okresowej z uwzględnieniem kadry pracowniczej i kadry kierowniczej.
 11. Wdrażanie oceny okresowej – rola kampanii informacyjnej w organizacji.
 12. Zarządzenie wewnętrzne oraz regulamin w kontekście okresowej oceny kwalifikacyjnej.
 13. Przygotowanie się do rozmowy oceniającej pod kątem  psychologicznym, merytorycznym i organizacyjnym.
 14. Rozmowa oceniająca, a umiejętność przekazywania informacji pozytywnych i negatywnych.
 15. Jak podsumować rozmowę oceniającą?
 16. Trudne rozmowy z pracownikami – techniki łagodzenia, sztuka perswazji i asertywne stawianie granic.
 17. Arkusz oceny, a wnioski, postanowienia i wspólnie określone działania na przyszłość.
 18. Najczęściej popełniane błędy podczas dokonywania oceny okresowej pracownika.
 19. Dekalog osoby oceniającej – najważniejsze wskazówki.

 

  Informacja o prelegencie
Trener z zakresu zarządzania dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Posiada wykształcenie ekonomiczne i pedagogiczne. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu licznymi zespołami pracowniczymi – zajmował stanowiska dyrektora ds. handlowych i marketingu w średnich i dużych firmach sektora usługowo-finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej oraz doradcą w jednostkach administracji publicznej.
Specjalizuje się w szeroko pojętym audycie personalnym oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi ZZL m.in. zarządzaniu przez cele, zarządzaniu czynnościami i miejscem pracy, delegowaniu zadań, motywowaniu zespołów pracowniczych, assessment center, rekrutacji i selekcji, ocenie pracownika, opisach i wartościowaniu stanowisk pracy. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi umiejętności budowania autorytetu, komunikacji interpersonalnej, budowania wizerunku (PR), wystąpień publicznych, protokołu dyplomatycznego a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Jest specjalistą od technik sprzedaży i negocjacji. Posiada uprawnienia audytora SZJ wg norm ISO 9001.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, zadania indywidualne, zadania grupowe, studium przypadku, burza mózgów, dyskusja, autodiagnozy, testy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT