Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy

Kategoria: Prawne

Celem szkolenia jest przedstawienie wiedzy dotyczącej skutecznej ochrony danych osobowych.

Program szkolenia


1. Prawne podstawy prawa ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzglednieniem nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (założnia, cele i konsekwencje)
• Konstytucja RP (art.47, i art. 51)
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.
• prawo wspólnotowe
• akty wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych

2. Wyjaśnienie pojęć używanych w ustawie:
• administrator danych
• zbiór danych
• dane osobowe 
• przetwarzanie danych
• usuwanie danych
• zgoda
• powierzenie
• system informatyczny
• administrator bezpieczeństwa informacji

3. Zakres przedmiotowy ustawy 
• Pojęcie danych osobowych z uwzględnieniem orzecznictwa NSA i WSA (różnice między pojęciami potocznymi i prawnymi,kiedy zwykłe dane stają się danymi osobowymi)
• Granice ochrony 

4. Cele ochrony danych osobowych
• Ochrona jednostki
• Ochrona interesów zbiorowych

5. Zakres podmiotowy ustawy
• Podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych
• Podmioty, których dane są chronione

6. Zasady przetwarzania danych osobowych w Polsce i w Europie:
• Zasada rzetelności i legalności przetwarzania
• Zasada minimalizmu
• Zasada określoności celu
• Zasady dotyczące jakości danych
• Zagwarantowanie wpływu i kontroli osobie, której dane dotyczą
• Bezpieczeństwo danych
• Dane wrażliwe –możliwości i ograniczenia przetwarzania
• Szczególne przypadki zastosowania zasad ochrony danych osobowych (odnoszące się m.in. do mieszkalnictwa, zatrudnienia i szkolnictwa,ewidencji ludności, opieki zdrowotnej,pracy policji i sądownictwa, marketingu)

7. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
• Zgoda osoby, której dane dotyczą
• Uprawnienia informacyjne podmiotu danych
• Uprawnienia, co do wpływu na treść przetwarzanych danych, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia
• Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
• Inne prawa osób, których dane dotyczą i ich realizacja

8. Obowiązki administratora danych osobowych
• Spełnienie przesłanek uprawniających do przetwarzania danych osobowych
• Spełnienie obowiązku informacyjnego
• Dołożenie szczególnej staranności w celu ochrony interesu osób , których dane dotyczą
• Zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapełniających ochronę danych osobowych
• Zgłoszenie zbioru do rejestracji

9. Udostępnianie danych osobowych 
• Zasady udostępniania danych
• Korzystanie z baz danych

10. Rejestracja zbiorów danych osobowych
• Podmioty zobowiązane do zgłoszenia zbioru do rejestracji 
• Moment powstania obowiązku rejestracji
• Zwolnienie z obowiązku rejestracji
• Zgłoszenie zbioru do rejestracji (wzór zgłoszenia zbioru danych do GIODO)
• Ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych
• Obowiązki informowania o zmianach w zbiorze
• Potwierdzenie zarejestrowania zbioru
• Odmowa zarejestrowania zbioru
• Elektroniczna rejestracja zbiorów

11. Mechanizmy kontrolne- organy ochrony danych osobowych
• Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
• Rodzaje kontroli
• Przebieg kontroli
• Czynności pokontrolne

12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
• Odpowiedzialność cywilna
• Odpowiedzialność dyscyplinarna
• Odpowiedzialność karna

13. Transgraniczny przepływ danych osobowych
• Przekazywanie danych za granicę
• Prawo właściwe i jurysdykcja

14. Podsumowanie i dyskusja

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w procedurze administracyjnej i postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przedmiot jego zainteresowań naukowych obejmuje także problematykę administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych. Autor publikacji naukowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT