Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą - Rola Rady, Radnego, Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta

Kategoria: Biznes

Celem szkolenia jest przystępne omówienie podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, z ich rolą, sposobem wykonywania nałożonych na niego zadań publicznych.

 

Program szkolenia

1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego i jego miejsce w systemie władzy publicznej
2. Podstawy prawne funkcjonowania gmin – kompendium wiedzy dla radnego - z jakim ustawami powinien zapoznać się radny i co one zawierają
3. Zakres zadań i kompetencji gmin –zadania obligatoryjne i fakultatywne
4. Struktura organizacyjna gminy
5. Prawo miejscowe. Statut gminy
6. Uprawnienia i obowiązki radnego
7. Rola i zadania Wójta/Burmistrza/Prezydenta – organu wykonawczego
8. Gospodarka finansowa gminy
9. Wybrane problemy zarządzania gminy
10. Podstawy planowania przestrzennego w gminie
11. Nadzór nad dzielnością samorządu terytorialnego
12. Dyskusja - odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

W dwudniowym wariancie szkolenia wymienione wyżej zagadnienia zostaną omówione w szerszym zakresie, a ponadto dodatkowo obejmie ono następujące zagadnienia:

13. Gospodarka nieruchomościami
14. Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce samorządu terytorialnego

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT