Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Plan operacyjny konserwacji i remontów

Kategoria: Biznes

Program szkolenia


o Inwentaryzacja szczegółowa budynku
o Parametry trzywymiarowe budynku i wszystkich pomieszczeń wewnętrznych
o Owymiarowanie powierzchni wewnętrznych, długości intalacji, ich rodzj i ilość
o Zestawienie urządzeń i trwałych elementów wyposażenia
o Zestawienie rodzajowe materiałów i narzędzi dla wykonania planowanych prac.
o Sporządzenie harmonogramu w oparciu o PB, rozporządzenia i zarządzenia
o Określenie kosztorysu usług, czynności, narzędzi i materiałów
o Sporządzenie tabeli zbiorczej czynności odrębnie dla każdego budynku w podziale na każdy rok na cały wieloletni okres min. 5 lat
o Wprowadzenie danych do odpowiednio przygotowanego arkusza kalkulacyjnego
o Zebranie zbiorcze danych i przygotowanie raportu końcowego
o Porównanie zaplanowanych kosztów z uzyskiwanymi przychodami

o Analiza uzyskanych wyników i ew. korekta czynszu i innych przychodów
• Przedstawienie gotowego arkusza z przygotowanymi funkcjami obliczeniowymi

 

Informacje o prelegencie

V-ce prezes  zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS, Dyrektor Zarządzający TBS, Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER oraz dyrektor Instytutu Aktywizacji Zawodowej TRANSFER. Członek  ostatniej edycji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy MI. Wykładowca tematów prawa budowlanego i cywilnego oraz rozliczania kosztów, prowadzenia dokumentacji i opracowywania budżetu operacyjnego w nieruchomościach wielolokalowych, publicznych i komercyjnych. Autor publikacji: Poradnik administratora nieruchomości 2 części oraz Algorytm rozliczania kosztów ciepła i wody, oraz wielu autorskich programów komputerowych przydatnych w administrowaniu nieruchomościami.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT