Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Planowanie przestrzenne

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej, m.in. przedstawicieli starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, gmin oraz pracowników przedsiębiorstw, których obejmują omawiane uregulowania.

 

Celem szkolenia jest:

• wprowadzenie w problematykę planowania przestrzennego,

• zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi planu miejscowego, studium gminnego oraz zależności między tymi dokumentami,

• przekazanie wiedzy na temat szczególnych przypadków realizacji przedsięwzięć, planowania i procedur towarzyszących zagospodarowaniu przestrzennemu,

• poszerzenie ogólnej wiedzy uczestników dotyczących rozwoju i planowania urbanistycznego.

 

Program szkolenia   

1. Wprowadzenie:

a. rodzaje inwestycji,

b. pozwolenie na budowę a zgłoszenie,

c. przepisy i wytyczne urbanistyczne,

d. przepisy budowlane.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a. zakres obowiązywania,

b. podstawowe definicje,

c. planowanie przestrzenne w gminie,

d. pozostałe szczeble planowania.

3. Procedury związane z uchwalaniem studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, powtórzenie procedury w przypadku wprowadzonych zmian w trakcie jej trwania:

a. przystąpienie do sporządzenia,

b. wnioski,

c. projekt dokumentu,

d. opinie i uzgodnienia,

e. wyłożenie do publicznego wglądu,

f. ponawianie procedury,

g. uchwalenie,

h. zmiany w dotychczasowych przepisach.

4. Zależności między studium i planem zagospodarowania przestrzennego:

a. ustalenia studium a ustalenia planów miejscowych,

b. praktyka planistyczna w gminie.

5. Wymagany zakres projektu studium i projektu planu:

a. wymagane elementy studium,

b. wymagane elementy planu miejscowego,

c. części składowe, ustalenia, wymagania dotyczące części graficznej i tekstowej,

d. analiza przykładów planów miejscowych i studiów.

6. Postępowania nadzorcze w planowaniu przestrzennym, orzecznictwo:

a. sprawdzanie zgodności z prawem,

b. orzecznictwo w planowaniu przestrzennym – przykłady zagadnień.

7. Regulacje prawne:

a. ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

b. ustawa z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

c. ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,

d. ustawa z dn. 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

e. ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

f. powiązane przepisy wykonawcze,

g. inne regulacje.

8. Decyzja o warunkach zabudowy oraz lokalizacji w aspekcie decyzji środowiskowej.

a. sporządzanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b. analiza przykładowych decyzji,

c. decyzje środowiskowe a decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

9. Inne aspekty projektowania i planowania urbanistycznego.

 

Informacja o prelegencie           

Szkolenie prowadzi architekt, uprawniony urbanista. Wykształcenie zdobył na Politechnice Gdańskiej oraz Stypendysta Massachusetts Institute of Technology w USA. Prowadzi własną pracownię projektową, specjalizującą się w planowaniu przestrzennym, współpracując ściśle z organami administracji publicznej. Trener pracuje jako asystent na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu, prowadzeniu warsztatów i zajęć praktycznych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin zegarowych

Forma szkolenia: dwa testy sprawdzające wiedzę: wstępny i kończący szkolenie, wykłady w oparciu o prezentacje multimedialne: teoretyczne i praktyczne aspekty tematu, stanowiące główny element szkolenia, analiza warsztatowa (wspólna z uczestnikami) wybranych przykładów omawianych problemów, ćwiczenia w grupach systematyzujące wiedzę teoretyczną, dyskusja nad problemami, dodatkowy wykład z dziedziny urbanistyki, poszerzający ogólną wiedzę o projektowaniu urbanistycznym

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT