Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej – szkolenia niezbędnym elementem polityki motywacyjnej

Kategoria: Sektor publiczny

Nowoczesna administracja publiczna jest fundamentem sprawnie funkcjonującego demokratycznego Państwa Prawa. Od działań podejmowanych już na najniższych szczeblach administracji zależy rozwój regionów, a w konsekwencji rozwój całego kraju. Administracja publiczna na szczeblu samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) dla właściwego spełniania swojej podstawowej funkcji jaką jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej potrzebuje odpowiednio przygotowanej kadry urzędniczej. Urzędnicy muszą być świadomi celów stojących przed administracją, muszą posiadać wiedzę  i stale ją doskonalić uczestnicząc w szkoleniach, seminariach, konferencjach, warsztatach, kursach, studiach zawodowych, magisterskich, podyplomowych. Polityka szkoleniowa organizacji uznająca konieczność rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych pracowników jest jednym z najważniejszych elementów decydujących o efektywnym funkcjonowaniu organizacji. Odpowiednio kształtowana polityka szkoleniowa pozwala na świadome i celowe wpływanie na wiedzę, zachowania i postawy pracowników i jest silnym elementem pozytywnej motywacji pracownika. Szkolenie kierowane jest do pracodawców oraz pracowników, którzy w jednostkach administracji publicznej są odpowiedzialni za kwestie związane z dokształcaniem pracowników.

Program szkolenia
1. Podejście organizacji do problematyki rozwoju i szkoleń pracowników (słaba kultura szkoleniowa, struktura zrównoważona oraz silna).
2. Cele szkoleń z punktu widzenia organizacji oraz pracowników.
3. Szkolenia jako forma wspierania rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych pracowników oraz silny element motywacyjny.
4. Przegląd teorii motywacji.
5. Najczęściej popełniane błędy w polityce szkoleniowej.
6. Andragogika – czyli kształcenie dorosłych.
7. Proces szkoleniowy: Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym:
- Formy szkoleń ( szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne)
- Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych pracowników,
- Zasady kierowania pracowników na szkolenia, kursy, seminaria, konferencje, warsztaty,
- Zasady kierowania na studia zawodowe, magisterskie, podyplomowe,
- Formularze wniosków o skierowanie na odpowiednią formę kształcenia.
- Plan szkoleń jako wizja doskonalenia kompetencji zawodowych i osobistych pracowników w danym roku kalendarzowym.
8. Wybór oferty szkoleniowej oraz ocena efektywności szkolenia – arkusz oceny szkolenia.

Informacja o prelegencie
Szkolenie poprowadzi dyplomowany trener, absolwentka Akademii Trenera Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, praktyk administratywista z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. organizacją, realizacją i szkoleniem pracowników samorządowych, w tym szkoleniem z zakresu służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT