Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Pomoc publiczna w kontekście funduszy europejskich

Kategoria: Sektor publiczny

Ramowy program szkolenia:

  1. Pojęcie pomocy publicznej i definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym, formy pomocy publicznej.
  2. Weryfikacja wystąpienia pomocy publicznej na etapie składania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu - test pomocy publicznej, .
  3. Pomoc publiczna a zasady wdrażania funduszy europejskich.
  4. Pomoc publiczna udzielana na podstawie Rozporządzenia KE nr 651/2014.
  5. Zasady ogólne oraz zakres stosowania.
  6. Podstawowe rodzaje pomocy występujące w programach współfinansowanych ze środków UE.

Informacje o prelegencie:

Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz
dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW).  Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki,  Międzyresortowego  Zespołu  do  przygotowania  Narodowego  Planu  Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy

 

Czas szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładu z licznymi elementami dyskusji oraz przykładami z rynku. Pytania od słuchaczy mogę być zadawane podczas całego szkolenia. Prowadzący zamierza wciągnąć słuchaczy w dyskusję, rozważania, opowiadania na temat swojej styczności z problemami powierzchni mierzonych według różnych norm, zasad czy ustaw.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika

KONTAKT