Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej

Kategoria: Biznes

Program szkolenia

Część ogólna Kodeksu postępowania administracyjnego:

 • zasady ogólne;
 • wyłączenie pracownika lub organu;

Postępowanie administracyjne:

 • wszczęcie postępowania;
 • metryki, protokoły, adnotacje;
 • postępowanie wyjaśniające:
  • dowody;
  • strona;
  • załatwianie spraw;
  • doręczenia;
  • wezwania;
  • terminy.;
  • zawieszenie postępowania;
  • decyzje i postanowienia;
  • zwyczajne i nadzwyczajne wzruszanie decyzji administracyjnych
   • odwołania;
   • zażalenia;
   • wznowienie postępowania;
   • uchylenie lub zmiana decyzji.

 

Postępowanie w sprawach, w których dyrektor szkoły wydaje decyzje administracyjne na podstawie ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela:

 • nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
 • wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej;
 • odroczenie obowiązku szkolnego;
 • zezwolenie na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 • skreślenie ucznia z listy uczniów;
 • odmowa udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

Informacje o prelegencie

Doktorant byłego Ministra Sprawiedliwości na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (obrona wyznaczona na sierpień 2013 r), wykładowca. Ukończył Wydział Prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kurs prawa amerykańskiego w ramach programu przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Floryda- Fredrich Levin College of Law. Doświadczony trener w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa znaków towarowych i odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, kursów z prawa i postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej. Prowadził szkolenia m.in. dla Subregionu Zachodniego, sędziów sądu diecezjalnego kurii Tarnowskiej. Ekspert wielu instytucji w tym Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w Kielcach, partii parlamentarnej, członek zespołu Parlamentarnego ds. ACta, uczestnik i organizator konferencji naukowych, sejmowych polskich i zagranicznych. Dodatkowo prowadzi wykłady jako profesor wizytujący w Wyższej Szkole w Zamościu oraz Cambridge. Ekspert think- tanku jednej z partii parlamentarnych z zakresu naprawy prawa administracyjnego. W ramach współpracy z radnymi reprezentował ich przed organami administracji, sporządzał opinie. Doradza posłom zasiadającym w Komisji Innowacyjności, oraz Infrastruktury. W ramach prowadzonej przez siebie działalności kancelaryjnej, odpowiada za pełną obsługę przedsiębiorczości oraz kontynuuje praktykę naukową. Posiada opublikowane artykuły w prasie polskiej (Dziennik Gazeta Prawna) i zagranicznej (Rosja, Ukraina, Kazachstan).

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT