Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Postępowanie administracyjne w praktyce pomocy społecznej

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników ośrodków pomocy społecznej i ma na celu zapoznanie się  z aktualnym orzecznictwem i przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i ustaw z zakresu pomocy społecznej z uwzględnieniem ich wzajemnych relacji.

Ramowy program szkolenia

1.Kodeks postępowania administracyjnego a regulacja ustaw z zakresu pomocy społecznej / z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych nowelą/

2.Postępowanie wyjaśniające w pomocy społecznej/ szczególne uprawnienia pracowników pomocy społecznej, podobieństwa do KPA i różnice wynikające z szczegółowych regulacji prawnych/

3.Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego w tym wskazanie praktycznego zastosowania w odniesieniu do pomocy społecznej:

4.Wyłączenie pracownika i organu;

5.Doręczenia, wezwania, terminy;

6.Protokoły i adnotacje, udostępnianie akt;

7.Uprawnienia strony postępowania administracyjnego;

8.Zawieszenie postępowania administracyjnego;

9.Wydawanie decyzji z zakresu ustawy o pomocy społecznej;

10.Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

11.Weryfikacja ostatecznych decyzji dotyczących przyznanej pomocy;

12. Aktualne orzecznictwo sądowe i SKO. – wzory pism i decyzji;

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT