Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Praca socjalna z rodziną problemową

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia pracy socjalnej z rodziną dysfunkcyjną.

Ramowy program szkolenia
 

Praca socjalna z rodziną problemową

1. Pojęcie rodziny prawidłowo funkcjonującej

2. Pojęcie rodziny dysfunkcyjnej

3. Przykładowe cele dla poszczególnych dysfunkcji i efekty działań dla wybranych dysfunkcji:

-  Bezrobocie

- Uzależnienie i współuzależnienie

- Problemy opiekuńczo- wychowawcze i przemoc domowa

- Długotrwała choroba i niepełnosprawność

- Ubóstwo

4. Wybrane zadania pomocy społecznej na rzecz rodziny problemowej preferowane sposoby ich realizacji przez pracowników pomocy społecznej

 - przygotowanie rodziny do przyjęcia pomocy

- transfer świadczeń  w tym  specjalistycznej usługi pomocy społecznej
- budowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla rodziny

5. Rola pracownika socjalnego w pracy z rodziną:

6. Struktura i funkcja rodziny- wybrane koncepcje

- ujęcie psychoanalityczne

- ujęcie systemowe

- ujęcie integracyjne

7. rodzina problemowa- geneza, rozwój, skutki problemów, potrzeby.

8. rodzina problemowa

- dysfunkcja całkowita

- dysfunkcja częściowa

9 Postawy rodziców w rodzinie problemowej

- postawa unikająca

- postawa odtrącająca

- postawa zbyt wymagająca

- postawa nadmiernie chroniąca

10.Efektywność pracy socjalnej a stała współpraca z instytucjami. Instytucje i organizacje działające na rzecz rodziny.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Rodziny zastępcze

- rodziny pełniące funkcję Pogotowia Opiekuńczego

- TPD

- Dom Dziecka

- Wioska Dziecięca

- Ośrodek Adopcyjny

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

- Pedagog szkolny

- Kuratorzy rodzinni

11. Pracownik socjalny i system pomocy rodzinie

- formy wsparcia, cele pracy z rodziną, formy pracy socjalnej

12. Formy pomocy rodzinie

- poradnictwo

- kontrakt socjalny

- praca w środowisku

- interwencja kryzysowa

- mediacje

13. Plan Pomocy rodzinie
 

Informacja o prelegencie
 

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, od 7 lat kurator zawodowy dla Dorosłych w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszalinie. W swojej pracy zawodowej zajmuje się resocjalizacją, wychowaniem i kontrolowaniem osób wobec, których wydano prawomocne wyroki sądowe. Nadto w Zespole Interdyscyplinarnym koordynuje pracą grup roboczych, wskazuje kierunki ich działania.  

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 5 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT