Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Praktyczne aspekty postępowania egzekucyjnego w administracji

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników  organów egzekucji administracyjnej, wierzycieli i ma na celu wszechstronne przedstawienie zagadnień postępowania egzekucyjnego w administracji z naciskiem na praktykę stosowania obowiązujących regulacji prawnych.

Ramowy program szkolenia

1. Charakterystyka postępowania egzekucyjnego w administracji, podstawowe definicje, źródła prawa.

2.Zasady prowadzenia postępowań egzekucyjnych uregulowane w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Konstytucji i  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji .

- zasady ogólne procedury administracyjnej,

- załatwianie spraw,

- doręczenia,

- wezwania,

- terminy,

- udział pełnomocnika,

- postępowanie dowodowe,

- środki odwoławcze

- zasady postępowania egzekucyjnego art. 6-15 ustawy  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( obowiązek wszczęcia postępowania przez wierzyciela, stosowania środków regulowanych ustawą itp.)

2. Ogólne zasady wyłączenia i zwolnienia spod egzekucji oraz zakazy podmiotowe i przedmiotowe prowadzenia postępowania egzekucyjnego ( art. 8., 12, 13, 14 u.p.e.a.).

3. Organy egzekucyjne i ich właściwość rzeczowa, miejscowa i instancyjna.

4. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego ( obowiązki wierzycieli, upomnienie i wyjątki od obowiązku doręczenia upomnienia, tytuł wykonawczy i jego poprawność, tytuł na małżonków, ewidencja tytułów.).

5. Środki egzekucji administracyjnej (pieniężne i obowiązków niepieniężnych- ogólne omówienie) i udział pełnomocników w toku ich stosowania ( zasady umocowania w ramach egzekucji administracyjnej).

6. Zarzuty – pierwszy środek skutecznej obrony zobowiązanego (art. 33 i nast u.p.e.a.- podstawy prawne, terminy, związanie organu stanowiskiem wierzyciela, zaskarżanie postanowień wierzycielskich).

7. Skarga na czynności organu egzekucyjnego i przewlekłość prowadzonego postępowania. (art. 54 u.p.e.a.) , skarga z K.p.a.

8. Metody czasowego wstrzymania wykonania środków egzekucyjnych:

- wstrzymanie czynności , postępowania egzekucyjnego,

- zawieszenie postępowania egzekucyjnego,

- zbieg egzekucji.

9. Swoiste środki zaskarżenia:

- powództwo wstrzymujące- art. 35 a,

- żądanie wyłączenia spod egzekucji przez osoby trzecie rzeczy lub prawa majątkowego,

10. Umorzenie postępowania egzekucyjnego.

11. Postępowanie w sprawach o koszty.

12. Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 7 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, casusy, warsztaty

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT