Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Praktyczne stosowanie najtrudniejszych środków egzekucji administracyjnej

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów egzekucji urzędów skarbowych oraz pracowników komórek egzekucji organów jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu wszechstronne i wyczerpujące przedstawienie kwestii postępowania egzekucyjnego w administracji. Zapoznanie się z materią przedstawioną na proponowanym szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie procedury administracyjnej egzekucji.

Ramowy program szkolenia

1. Zagadnienia ogólne- środki egzekucji należności pieniężnych wykorzystywane przez organy egzekucji administracyjnej.

2. Egzekucja z weksla

- problematyka weksla jako jednego z papierów wartościowych,

- zajęcie weksla, wierzytelności z weksla,

- sposoby zaspokojenia z weksla

3. Egzekucja z papierów wartościowych

- pojęcie papierów wartościowych i ich systematyka,

- zajęcie papierów wartościowych, wierzytelności z papierów wartościowych,

- sposoby zaspokojenia roszczeń pieniężnych z papierów wartościowych

4. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej

- definicja autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych i praw własności przemysłowej,

- zajęcie,

- sposoby realizacji zaległości z wykorzystaniem praw majątkowych

5. Egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

- pojęcie udziału, udział jako całość i ułamek prawa majątkowego,

- zajęcie,

- sposoby egzekucji z udziału

6. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych

- katalog tzw. pozostałych praw majątkowych,

- zajęcie pozostałych praw majątkowych,

- sposoby egzekucji z wykorzystaniem omawianego środka

7. Egzekucja z nieruchomości

- pojęcie nieruchomości w rozumieniu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji-przedstawienie przedmiotu egzekucji,

- pozycja prawna uczestników postępowania,

- obowiązki wierzyciela egzekwującego,

- zajęcie nieruchomości przez organ egzekucyjny,

- problematyka zarządu zajętą nieruchomością ,

- opis i oszacowanie nieruchomości,

- sprzedaż nieruchomości,

- przybicie i przyznanie własności,

- podział sumy uzyskanej z egzekucji

- odrębności występujące przy egzekucji z prawa użytkowania wieczystego i części ułamkowej nieruchomości.

 

Informacja o prelegencie

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników: ministerstw (m.in. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Tylko w ubiegłym półroczu w ramach szkoleń unijnych przeszkoliła około 4 000 słuchaczy. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Poza konieczną częścią teoretyczną szkolenie oparte jest na omawianiu przykładów praktycznych

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia 

KONTAKT