Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Praktyczne zasady udzielania zamówień publicznych przez instytucje kultury

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do zamawiających, pracowników instytucji kultury, kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników realizujących programy finansowane ze środków UE.

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy umożliwiającej prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Ramowy program szkolenia

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez instytucje kultury, planowanie zamówień publicznych.

2. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia? Próba definicji pojęć  działalności twórczej i artystycznej, kody CPV, praktyczne przykłady.

3. Oszacowanie wartości zamówienia, dzielenie zamówienia na części. Udzielanie nowych nieplanowanych zamówień. Stosowanie art. 6a ustawy Pzp.

4. Dobór  trybu  postępowania dla zamówień publicznych. Praktyczne   przykłady  (case studies) dla wybranych postępowań  np:

a. Dokument strategii  – dialog konkurencyjny,

b. Gadżety – licytacja elektroniczna,

c. Publikacja ogłoszeń - umowa ramowa,

d. Wydarzenie artystyczne  – wolna ręka,

e. Usługi hotelarskie, restauracyjne – przetarg nieograniczony

f. Usługa drukowania – zapytanie o cenę

5. Ustalenie warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełnienia, oświadczenia

i dokumenty wymagane od Wykonawców. Poleganie przez Wykonawców na potencjale podmiotów trzecich.

6. Wadium, zalety i wady, przesłanki zatrzymania wadium w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przez instytucje kultury.

7. Kryteria oceny ofert dla zamówień publicznych.

8. Jaka powinna być dobra Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia? Zmiana zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz ich konsekwencje. Praktyczne zasady tworzenia dokumentów.

9. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych: wszczęcie postępowania, otwarcie ofert, badanie i ocena ofert,.

10. Wybór wykonawcy, unieważnienie postępowania, nowy protokół ZP, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

11. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Prawo opcji w umowach o zamówienia publiczne. Warunki zmiany umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

12. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

 

Informacja o prelegencie

Biegły sadowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych, zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE, infrastrukturalnych, dotyczących przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz promocji samorządu.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty, prezentacja, ćwiczenia, wykłady, dyskusja, rozwiązywanie bieżących problemów

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT