Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Praktyczne zasady udzielania zamówień publicznych w zakresie reklamy i promocji

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do zamawiających, pracowników działów promocji, kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników realizujący programy finansowane ze środków UE.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy umożliwiającej prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Ramowy program szkolenia

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie promocji i reklamy, planowanie zamówień publicznych na usługi i dostawy w zakresie  promocji oraz  reklamy.

2. Prawidłowy  opis przedmiotu zamówienia w zakresie promocji i reklamy. Definicje zamówień z obszaru promocji i reklamy, kody CPV, praktyczne przykłady.

3. Szacowanie wartości zamówienia, dzielenie zamówienia na części w zakresie promocji i reklamy. Udzielanie nowych nieplanowanych zamówień. Stosowanie art. 6a ustawy Pzp.

4. Dobór  trybu  postępowania dla zamówień w zakresie promocji i reklamy. Praktyczne   przykłady  (case studies) dla wybranych postępowań  np:

a. Strategia  promocji – dialog konkurencyjny,

b. Gadżety – licytacja elektroniczna,

c. Publikacja ogłoszeń - umowa ramowa,

d. Organizacja imprez i wydarzeń – przetarg nieograniczony,

e. Promocja podczas festiwali, wydarzeń kulturalnych i sportowych – wolna ręka.

f. Usługa drukowania – zapytanie o cenę

5. Ustalenie warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełnienia, oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców. Poleganie przez Wykonawców na potencjale podmiotów trzecich.

6. Wadium, zalety i przesłanki zatrzymania wadium w postępowaniach na usługi i dostawy w zakresie promocji oraz reklamy.

7. Budowa kryteriów  oceny ofert dla zamówień w zakresie promocji oraz reklamy.

8. Zasady budowy poprawnej  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia dla usług i dostaw w zakresie promocji i reklamy. Zmiana zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz ich konsekwencje. Praktyczne zasady tworzenia dokumentów.

9. Czynności  w postępowaniu na świadczenie usług i dostawy w zakresie promocji oraz reklamy: wszczęcie postępowania, otwarcie ofert, badanie i ocena ofert,.

10. Wybór wykonawcy, unieważnienie postępowania, nowy protokół ZP, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

11. Umowy w sprawie zamówienia publicznego dla usług i dostaw w zakresie promocji oraz reklamy. Prawo opcji w umowach o zamówienia publiczne. Warunki zmiany umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

12. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

 

Informacja o prelegencie

Biegły sadowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych, zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE, infrastrukturalnych, dotyczących przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz promocji samorządu.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Warsztaty, prezentacja, ćwiczenia, wykłady, dyskusja, rozwiązywanie bieżących problemów

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT