Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i właściwe prowadzenie książki obiektu budowlanego

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do właścicieli obiektów budowlanych, ich zarządców, dzierżawców i najemców oraz innych osób, którym powierzone jest administrowanie obiektem lub prowadzenie książki obiektu budowlanego.

Celem szkolenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego regulujących zasady użytkowania obiektów budowlanych. Uczestnicy szkolenia będą mieli również okazję nauczyć się prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego oraz omówić pojawiające się w ich praktyce problemy z tym związane.

Ramowy program szkolenia

1. Zasady dotyczące zgodne z prawem przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:

- obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego związane z zakończeniem budowy,

- zawiadomienie o zakończeniu budowy a decyzja a pozwoleniu na użytkowanie,

- zakres obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego i skutki stwierdzenia nieprawidłowości przez organ.

2. Jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany i nim administrować:

- podstawowe zasady utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego,

- obowiązki właściciela / zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego, zakres odpowiedzialności dzierżawcy i najemcy,

- odpowiedzialność za niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego, odpowiedzialność cywilna i karna.

3. Kontrole obiektu budowlanego wymagane przepisami Prawa budowlanego:

- rodzaje i zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego,

- rodzaje i zakres innych kontroli obiektu budowlanego (kontrole jednorazowe, kontrole związane z zaistnieniem określonych zdarzeń i inne)

- kwalifikacje osób przeprowadzających kontrole okresowe obiektu budowlanego).

4. Konsekwencje prawne niewłaściwego użytkowania obiektu budowlanego:

- obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i niebezpieczeństw,

- obowiązek rozbiórki obiektu budowlanego,

- obowiązek opróżnienia budynku.

5. Zasady i sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego:

- kto jest odpowiedzialny za prowadzenie książki obiektu budowlanego,

- obowiązkowe części książki obiektu budowlanego i jej załącznik

- warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego – ćwiczenia na przykładach.

 

Informacja o prelegencie

Radca prawny. Prowadzi kancelarię prawną Buduj z Prawem. Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawnych obsługi procesu inwestycyjno – budowlanego. Wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane oraz prawnym nadzorowaniu inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia kierowane do przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej dotyczące prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz umów w procesie budowlanym. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Szkolenie w pierwszej części prowadzone będzie w formie wykładu przeplatanego pytaniami i dyskusją uczestników. Druga część szkolenia zostanie poświęcona na warsztaty dotyczące prowadzenia książki obiektu budowlanego. Prowadząc szkolenie wykładowca wykorzystuje prezentację multimedialną i flipchart w celu obrazowego przedstawienia omawianych zagadnień

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT